High Light สภาเกษตรกรแห่งชาติ

ข่าวสารกิจกรรม

28/02/58 : การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสภาเกษตรกรแห่งชาติกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”

28/02/58 : การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสภาเกษตรกรแห่งชาติกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เชิญนายธวัชชัย ถนอมลิขิต ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดปทุมธ...« รายละเอียด

26/02/58 : ร่วมประชุม “บูรณาการงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี”

26/02/58 : ร่วมประชุม “บูรณาการงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี” สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เชิญนายธวัชชัย ถนอมลิขิต ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี เข้...« รายละเอียด

25/02/58 : ประชุมคณะกรรมการด้านพืชสวน ครั้งที่ 1/2558

ประธานคณะกรรมการด้านพืชสวนเชิญนายธวัชชัย ถนอมลิขิต ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานีและคณะกรรมการด้า...« รายละเอียด

25/02/58 : ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 2/2558

25/02/58 : ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 2/2558 นายธวัชชัย ถนอมลิขิต ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธาน...« รายละเอียด

24/02/58 : เสวนาให้ความรู้แก่เกษตรกร เรื่อง กฎหมายการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

24/02/58 : เสวนาให้ความรู้แก่เกษตรกร เรื่อง กฎหมายการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายเชาว์ บัวก้านทอง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ระดับตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี เชิญนายธวัชชัย ...« รายละเอียด
Previous
Next
  • เรื่องแจ้งด่วน ส.ก.ช.
  • สารจากประธาน ส.ก.ช.
  • ภาพกิจกรรม ส.ก.ช.
next
prev
  • เรื่องแจ้งด่วน ส.ก.จ.
  • สารจากประธาน ส.ก.จ.
  • ภาพกิจกรรม ส.ก.จ.
next
prev

สือเผยแพร่

รายการประชาเสวนา

 
 
 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DhpTJDCtV0U
  • คลิบวีดีโอ
  • สปอตโทรทัศน์
  • สปอตวิทยุ
next
prev

Additional information