High Light สภาเกษตรกรแห่งชาติ

ข่าวสารกิจกรรม

28/10/58 : ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2559

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้ง...« รายละเอียด

20-21/10/58 : โครงการสัมมาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพศูนย์ต้นแบบสัมมาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4 ภาค

คณะกรรมการด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดโครงการสัมมาเชิงปฏิบัติกา...« รายละเอียด

14/10/58 : ประชุมคณะกรรมการ บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 5/2558

สำนักงานจังหวัดปทุมธานี เชิญนายธวัชชัย ถนอมลิขิต ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมประชุมคณะ...« รายละเอียด

13/10/58 : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรเกษตรกร

คณะกรรมการการพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และเครือข่าย จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรเกษตรกร...« รายละเอียด

13/10/58 : รับฟังความคิดเห็นต่อแผนพัฒนาจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2557 -2560 ฉบับทบทวน

สำนักงานจังหวัดปทุมธานี เชิญนายธวัชชัย ถนอมลิขิต ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมประชุมหาร...« รายละเอียด
Previous
Next
  • เรื่องแจ้งด่วน ส.ก.ช.
  • สารจากประธาน ส.ก.ช.
  • ภาพกิจกรรม ส.ก.ช.
next
prev
  • เรื่องแจ้งด่วน ส.ก.จ.
  • สารจากประธาน ส.ก.จ.
  • ภาพกิจกรรม ส.ก.จ.
next
prev

สือเผยแพร่

รายการประชาเสวนา

 
 
 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DhpTJDCtV0U
  • คลิบวีดีโอ
  • สปอตโทรทัศน์
  • สปอตวิทยุ
next
prev

Additional information