High Light สภาเกษตรกรแห่งชาติ

ข่าวสารกิจกรรม

28/08/57 : ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวในเขตอำเภอคลองหลวงและอำเภอหนองเสือ

28/08/57 : ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวในเขตอำเภอคลองหลวงและอำเภอหนองเสือ นายบุญเสริม งั่วลำหิน ประธานคณะทำงาน คณะที่ 3 เรื่อง การพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและเครือข่าย การ...« รายละเอียด

28-29/08/57 : ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2557

28-29/08/57 : ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2557 สภาเกษตรกรแห่งชาติ เชิญนายธวัชชัย ถนอมลิขิต ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมประชุมสภาเกษตร...« รายละเอียด

27/08/57 : ประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อการปฏิรูปภาคเกษตรกรรม

27/08/57 : ประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อการปฏิรูปภาคเกษตรกรรม สภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อการปฏิรูปภาค...« รายละเอียด

22-23/08/57 : ร่วมสัมมนา หัวข้อ “การสร้างเครือข่ายกลุ่มธุรกิจสินค้าเกษตรคุณภาพระดับข้ามจังหวัด”

22-23/08/57 : ร่วมสัมมนา หัวข้อ “การสร้างเครือข่ายกลุ่มธุรกิจสินค้าเกษตรคุณภาพระดับข้ามจังหวัด” สภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร จัดสัมมนา หัวข้อ “การสร้างเครือข่ายกลุ่มธุรกิจสินค้าเกษตรคุณภาพระดับข้ามจัง...« รายละเอียด
Previous
Next
  • เรื่องแจ้งด่วน ส.ก.ช.
  • สารจากประธาน ส.ก.ช.
  • ภาพกิจกรรม ส.ก.ช.
next
prev
  • เรื่องแจ้งด่วน ส.ก.จ.
  • สารจากประธาน ส.ก.จ.
  • ภาพกิจกรรม ส.ก.จ.
next
prev

สือเผยแพร่

รายการประชาเสวนา

 
 
 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DhpTJDCtV0U
  • คลิบวีดีโอ
  • สปอตโทรทัศน์
  • สปอตวิทยุ
next
prev

Additional information