การปฏิบัติงานของประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์ 2567

ตามระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ.2555 ข้อ 11 ได้กำหนดว่าการเดินทางไปปฏิบัติงานต่อสภาหรือสภาจังหวัดแล้วแต่กรณีเพื่อทราบทุกครั้ง ระหว่างเดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์ 2567 ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปฏิบัติงาน ดังนี้ 1. ร่วมประชุม ประสาน เชื่อมโยงการทำงาน งานแก้ไขปัญหา ให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางการดำเนินงาน 2. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจหน้าที่ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ผ่านสื่อและหน่วยงานอื่นๆ รายละเอียดตาม VTR ________________________________________ ภาพ : พิเชษฐ์ บุญสนอง, สกจ.ยโสธร ลำดับภาพ : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์ ตรวจสอบ / ควบคุมการผลิต : อภิวัฒน์ มีลาภ อำนวยการผลิต : ชยพล ถิลา ผลิตโดย : กองสื่อสารและสารสนเทศ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติลงพื้นที่ 2 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร   นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมตรวจติดตามแผนปฏิบัติงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร พร้อมมอบนโยบายในการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร และองค์กรเกษตรกร หลังจากนั้น ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติพร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ดงแคนใหญ่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอเชิงนโยบายสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ธุรกิจข้าวเปลือกตำบลต้นแบบ และการบริหารจัดการแปลงนาข้าวเพื่อการผลิตข้าวคุณภาพและการลดต้นทุนการผลิตข้าว   ต่อมาเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้อง CLB 5202 อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานเสวนา “สภาเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานีใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมนำการผลิตและแก้วิกฤตราคาโคตกต่ำ” ในงานเกษตรอีสานใต้ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติเปิดกิจกรรมสภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 3 จังหวัดชายแดนใต้ ปี พ.ศ. 2567 (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) จากสถานการณ์ฝนตกหนัก ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ในช่วงวันที่ 21-22 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ส่งผลให้เกษตรกรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมด้านพืช สัตว์ และด้านอื่นๆ ได้รับผลกระทบในวงกว้าง เกิดความสูญเสียทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน บ้านเรือน ไร่นา และสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก สภาเกษตรกรแห่งชาติได้รับทราบถึงความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรจึงได้เชิญชวนสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยเมื่อวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 3 จังหวัดชายแดนใต้ ปี พ.ศ. 2567 (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) ณ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ รายการ กรุงเทพธุรกิจ Biz Insight เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ รายการ กรุงเทพธุรกิจ Biz Insight ซึ่งออกอากาศทางช่อง Nation TV โดยประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้แนะแนวทางการแก้ปัญหาภัยแล้งให้แก่เกษตรกร ต้องมีการปรับตัว แสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อแก้ปัญหา และสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อมาต่อยอด  พร้อมฝากรัฐบาลช่วยแก้ปัญหาเกษตรกรที่เดือดร้อน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาให้พี่น้องเกษตรกรได้ตรงจุด ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเสวนาวิชาการ เมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเสวนาวิชาการ เรื่อง “บทบาทภาครัฐและเกษตรกรในการนำเกษตรไทยให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก” ในประเด็น “ความพร้อมของเกษตรกรและข้อจำกัดที่ต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐ” การประชุมเสวนาวิชาการนี้ เป็นกิจกรรมภายในงาน HORT SOCIETY ครั้งที่ 1 : โลกเปลี่ยน…เกษตรไทยเปลี่ยน จัดโดย สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย […]

1 2 3 56