การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA ) ประจำปีงบประมาณ 2567

หัวข้อข้อมูลเรื่อง
O1โครงสร้าง
O2ข้อมูลผู้บริหาร
O3อำนาจหน้าที่
O4ข้อมูลการติดต่อ
O5ข่าวประชาสัมพันธ์
O6Q&A / (แสดงตำแหน่งบนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน มุมล่างขวา)
O7แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O8แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 67 (66 ไปพลางก่อน) | แผน 67 | ผล 67
O9รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O10คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
O11คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ*
O12ข้อมูลสถิติการให้บริการ | walk in | E-service
O13E–Service
O14รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O15ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O16ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O17รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566
O18แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O19รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566
O20ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ | 1 | 2
O21การขับเคลื่อนจริยธรรม | 1 | 2 | 3
O22แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O23ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O24ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O25การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | 1 | 2 | 3
O26ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O27การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O28รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
O29รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
O30การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
O31รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O32แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O33รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
O34มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O35รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน