การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA ) ประจำปีงบประมาณ 2566

หัวข้อข้อมูลเรื่อง
O1โครงสร้าง
O2ข้อมูลผู้บริหาร
O3อำนาจหน้าที่
O4แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5ข้อมูลการติดต่อ
O6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O7ข่าวประชาสัมพันธ์
O8Q&A (แสดงตำแหน่งบนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน มุมล่างขวา)
O9Social Network (Facebook | Youtube)
O10นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
O11แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
O12รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
O13รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O14คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O15คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O16ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O17รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O18E–Service
O19แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม1 | 2 | 3)
O20ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (รอบ 6 เดือน) ปี พ.ศ.2566
O22รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2565
O23นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O24การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O25หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2565
O27แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O28ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O31ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O32การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O33รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
O34การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O35การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O36แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O37รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O38รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
O39ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ข้าราชการพลเรือน | สกช.)
O40การขับเคลื่อนจริยธรรม (ทีมที่ปรึกษา l Dos&Don’ts | กิจกรรม)
O41การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(รายงานประเมินจริยธรรม | หลักเกณฑ์การต่อสัญญาจ้าง | หลักเกณฑ์การการประเมินพนักงาน)
O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน