สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 24-26 มีนาคม 2566 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ หรือ สกช.จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ” ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยผู้เข้าอบรมประกอบด้วยพนักงาน สกช. และ สกจ. ที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ และที่เกี่ยวข้อง จำนวน 200 คน

โดยในวันที่ 24 มีนาคม 2566 ได้รับเกียรติจาก นายศรีสะเกษ สมาน รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมดังกล่าว และในวันนี้มีการบรรยายในหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับบัญชีการเงินและบัญชีบริหารในภาครัฐ” และ “การฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบบัญชี การเงิน และงบประมาณออนไลน์ และการรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน” โดยนายอัครราช ปาลาศ และนางสาววริศรา วาวรรณวิบูลย์ วิทยากรจากบริษัท มายด์เมอร์จ คอนซัลแทนท์ จำกัด

ต่อมาในวันที่ 25 มีนาคม 2566 นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้มาตรวจเยี่ยม พบปะ ให้กำลังใจพร้อมมอบนโยบายแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ซึ่งในวันนี้มีการบรรยายในหัวข้อ “แนวทางปฏิบัติการชำระภาษีผ่านระบบ E-Filling” โดยนางมลิวัลย์ สมแวง นักวิชาการสรรพากรชำนาญพิเศษ กรมสรรพากร และการบรรยายในหัวข้อ “หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และวิธีเบิกจ่าย ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และการขับเคลื่อน และส่งเสริมจริยธรรม สำหรับหน่วยงานภาครัฐ”โดย นายพิมสอน กุตเสนา นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในช่วงบ่าย มีการบรรยายในหัวข้อ “แนวทางป้องกันและลดปัญหาข้อทักท้วงในการปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ” โดยนางสาววิไล สรวงท่าไม้ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และในช่วงท้ายได้มีการยกตัวอย่างและกรณีศึกษาพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยนางสาววิภาวดี เสียมไหม นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ในวันที่ 26 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการฝึกอบรมฯ มีการบรรยายในหัวข้อ “ความสำคัญของเจ้าหน้าที่พัสดุ และการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในฐานะเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่” และ “หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ การทำสัญญา การบริหารสัญญา และการบริหารพัสดุ” โดยนางอัมพวรรณ พุกดำ นิติกรชำนาญการ กรมบัญชีกลาง ทั้งนี้นายชยพล ถิลา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติได้เข้าร่วมสังเกตการณ์และรับฟังการอบรมอีกด้วย และในช่วงสุดท้ายของการอบรมฯ มีการสรุปผลการอบรม โดย นางสายสุนี ธรรมประดิษฐ และได้รับเกียรติจากนายศรีสะเกษ สมาน รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวปิดโครงการฯ

ทั้งนี้การฝึกอบรมฯ ที่ผ่านมาทั้ง 3 วันนี้ อัดแน่นไปด้วยความรู้ และได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมฯ ได้ฝึกปฏิบัติและได้ซักถาม อภิปราย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฯ มีความรู้ความเข้าใจ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อบังคับที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านบัญชี และพัสดุที่เกี่ยวข้อง ตามภารกิจของการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ

———————————————–

ข่าว : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์
ภาพ : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์ และ ศดิศ พัลลภรักษา
อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ