สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 “แนวปฏิบัติการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด เพื่อเลือกประธานสภาเกษตรกรจังหวัด และการจัดการข้อมูลเชิงวิชาการ”

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 “แนวปฏิบัติการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด เพื่อเลือกประธานสภาเกษตรกรจังหวัด และการจัดการข้อมูลเชิงวิชาการ” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเตรียมความพร้อมจัดการเลือกประธานสภาเกษตรกรจังหวัดและประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และคณะทำงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และสร้างสมรรถนะที่ดี ที่สามารถทำหน้าที่ด้านธุรการและเป็นฝ่ายเลขานุการในการปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์ ตลอดจนสนับสนุนข้อมูลเชิงวิชาการเชิงยุทธศาสตร์ ในการจัดทำข้อเสนอและคำแนะนำแก่รัฐมนตรี เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาภาคเกษตรกรรมของประเทศ ในการนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ประมาณ 280 คน ประกอบด้วย พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ หลักการ และแนวคิดของโครงการ จากนั้นเป็นการอภิปราย 1. แนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการเลือกประธานสภาเกษตรกรจังหวัดและรองประธานสภาเกษตรกรจังหวัด 2. […]

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ มีการจัดการประชุมร่วมระหว่างสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กับ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการเกษตร ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ มีการจัดการประชุมร่วมระหว่างสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กับ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการเกษตร ครั้งที่ 1/2566 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 และเพื่อกำหนดแผนปฏิบัติงานภายใต้บันทึกความร่วมมือฯ ปีงบประมาณ 2566 – 2567 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการเกษตรระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กับ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (สกช.) นำโดย นายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในฐานะประธานกรรมการร่วม นายสุวิทย์ ศิริโท  ผู้อำนวยการส่วนวิชาการและนวัตกรรมการประเมินผล ศูนย์ประเมินผล และนายกิจษารธ อ้นเงินทยากร ผู้อำนวยการส่วนงานบริการข้อมูลศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ในฐานะผู้แทนของรองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประธานกรรมการร่วมพร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมจากทั้ง 2 หน่วยงาน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการร่วม ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการประชุม ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ […]

12 พฤษภาคม วันเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

ตามที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ และได้เปิดรับสมัคร เมื่อวันที่ 18-22 เมษายน 2566 ซึ่งมีผู้มาสมัครจำนวนทั้งสิ้น 846 คน แบ่งเป็นด้านพืช 461 คน ด้านสัตว์ 211 คน และด้านประมง 174 คนไปแล้วนั้น ในวันนี้ (12 พฤษภาคม 2566) เป็นวันที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทั่วประเทศ จัดให้มีการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ รวบรวมบรรยากาศการเลือกสมาชิกฯ ดังนี้ โดยรวม การเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ทั้งนี้ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดจะประกาศผลการเลือกภายใน 30 วันนับแต่วันเลือก และรายงานแก่เลขาธิการสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อประกาศรายชื่อในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ———————————————– ข่าว : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์ ภาพ : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์ อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ

สภาเกษตรกรแห่งชาติต้อนรับตัวแทนจากพรรคเพื่อไทย

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ผศ.ไพบูลย์ ใจเด็ด คณะกรรมการด้านการปศุสัตว์ และนายวิชิต นันทวรวัน ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำนโยบาย ให้การต้อนรับตัวแทนจากพรรคเพื่อไทย นำโดย นายสัตวแพทย์ชัย วัชรงค์ นักวิชาการด้านการเกษตร คณะกรรมการด้านเศรษฐกิจและการเกษตร พรรคเพื่อไทย พร้อมคณะสมาชิกพรรคเพื่อไทย ซึ่งขอเข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับนโยบายด้านการเกษตรและรับฟังข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการเกษตรที่สำคัญ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร สืบเนื่องจากนายสัตวแพทย์ชัย วัชรงค์ ทราบว่าสภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่จัดทำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดนโยบายการส่งเสริม และการพัฒนาระบบการเกษตรต่างๆ ทุกรูปแบบให้แก่เกษตรกร ตลอดจนเสนอแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดแนวทาง ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการเกษตร รวมทั้งให้คำปรึกษาและข้อแนะนำแก่เกษตรกร และองค์กรเกษตรกรในทุกด้าน ซึ่งถือได้ว่าสภาเกษตรกรแห่งชาติได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการต่างๆ ของเกษตรกรได้อย่างครอบคลุม จึงนำมาสู่การหารือเกี่ยวกับนโยบายทางด้านการเกษตรเพื่อสอบถามเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหาแนวทางการแก้ปัญหาในวันนี้ โดยได้มีการหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ได้แก่ โค สุกร […]

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร ครั้งที่ 2/2566

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุม 108 ชั้น 1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และผ่านการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) โดยมีคณะกรรมการฯ ที่แต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติรับทราบ ดังนี้ รายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร (ข้อมูล ณ […]

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมเพื่อตรวจติดตามผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร พร้อมแนะนำแนวทางการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ 29-30 มีนาคม 2566 คณะผู้บริหารสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ นำโดย นายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายณรงค์รัตน์ ม่วงประเสริฐ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พันตำรวจโทอิทธิพล บุญพินิจ ผู้อำนวยการกองกิจการสภาและวิชาการ พร้อมด้วยคณะทำงานเกี่ยวกับการจัดการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการประชุมเพื่อตรวจติดตามผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร พร้อมแนะนำแนวทางการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุมการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี (กยท.) อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายสุวิทย์ ก้องศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สกช. และคณะทำงานฯ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด และพนักงานระดับปฏิบัติการ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย การจัดการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจติดตามผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร พร้อมการหารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ตามระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2565 ก่อนที่เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ จะประกาศให้มีการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป […]

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 24-26 มีนาคม 2566 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ หรือ สกช.จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ” ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยผู้เข้าอบรมประกอบด้วยพนักงาน สกช. และ สกจ. ที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ และที่เกี่ยวข้อง จำนวน 200 คน โดยในวันที่ 24 มีนาคม 2566 ได้รับเกียรติจาก นายศรีสะเกษ สมาน รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมดังกล่าว และในวันนี้มีการบรรยายในหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับบัญชีการเงินและบัญชีบริหารในภาครัฐ” และ “การฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบบัญชี การเงิน และงบประมาณออนไลน์ และการรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน” โดยนายอัครราช ปาลาศ และนางสาววริศรา วาวรรณวิบูลย์ วิทยากรจากบริษัท มายด์เมอร์จ […]

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสินค้าไก่เนื้อและผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 1/2566 จัดโดยกรมปศุสัตว์

เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 นางปุญชิดา ธีรชนินกร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วม พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสินค้าไก่เนื้อและผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ ซึ่งมีนายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ นายวิวัฒน์ ไชยชอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้การประชุมดังกล่าว สรุปเนื้อหาสำคัญได้ดังต่อไปนี้ – การเปิดตลาดไก่ไปไต้หวัน โดยทางไต้หวันได้ยอมรับมาตรฐานของไทยแล้ว คาดว่าจะมีการตอบรับการส่งออกไก่จากประเทศไทย – สถานการณ์และการดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคในสัตว์ปีก ซึ่งทั่วโลกพบประเทศที่เกิดไข้หวัดนกในสัตว์ปีกชนิด HPAI ทั้งหมด 4 ทวีป 34 ประเทศ ไม่พบในไทย และประกาศชะลอการนำเข้า ส่งออก หรือผ่านราชอาณาจักร ในประเทศที่เกิดไข้หวัดนก HPAI  จำนวน 11 ประเทศ ได้แก่ เยอรมนี ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ ฮังการี โปแลนด์ […]

สภาเกษตรกรแห่งชาติต้อนรับคณะทำงานจากสาธารณรัฐกานา

วันที่ 17 มีนาคม 2566 สถานกงสุลสาธารณรัฐกานาประจำประเทศไทย โดย ดร.สิชา สิงห์สมบุญ กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐกานาประจำประเทศไทย นำคณะทำงานจากสาธารณรัฐกานา โดยมี H.E. Mr. Addo Yaw Frimpong รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอาหารและเกษตรแห่งสาธารณรัฐกานา H.E. Mrs. Florence Buerki Akonor เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกานาประจำประเทศมาเลเซีย และคณะ เข้าพบเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร อีกทั้งแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้แก่เกษตรกรชาวกานา เพื่อเป้าหมายในการเพาะปลูกที่ยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความสัมพันธ์ไมตรีอันดีงามระหว่างประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐกานาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยมีนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วยนายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และนายชยพล ถิลา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และผู้บริหารของสกช. ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ———————————————– ข่าว : อรรจนา […]

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดการประชุมชี้แจงแนวทางการประชาสัมพันธ์/รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร และชี้แจงแนวทางการรายงานสถานการณ์การเลือกตั้งฯ ในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566

  เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดการประชุมชี้แจงแนวทางการประชาสัมพันธ์ /รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร และชี้แจงแนวทางการรายงานสถานการณ์การเลือกตั้งฯ ในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 ณ ห้องประชุม 1 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และด้วยระบบการประชุมทางไกล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) โดยได้รับเกียรติจากนายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวเปิดการประชุมพร้อมทั้งให้แนวทางปฏิบัติงาน และให้กำลังใจคณะทำงาน มีการนำเสนอรายงานสถานการณ์การเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 โดย นายอภิวัฒน์ มีลาภ ผู้อำนวยการกองสื่อสารและสารสนเทศ รวมทั้งมีการเสนอแนวทางการประชาสัมพันธ์/รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร โดย นายศดิศ พัลลภรักษา หัวหน้ากลุ่มเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และได้เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติที่ดีร่วมกัน และมอบหมายงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป […]

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ณ ห้องประชุม 1 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีเรื่องเพื่อทราบ ได้แก่ การรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของกองกิจการสภาและวิชาการ กองยุทธศาสตร์ และกองสื่อสารและสารสนเทศ ทั้งภารกิจงานในอำนาจหน้าที่ในแต่ละกอง และภารกิจการขับเคลื่อนการเลือกตั้งฯ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ได้แก่ แนวทางการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ / การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และชุดข้อมูลที่จะจัดเก็บในวันเลือกตั้งฯ วันที่ 19 มีนาคมนี้ และเรื่องอื่นๆ ได้แก่ ภารกิจการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 ความคืบหน้าด้านระบบคุณธรรมและโปร่งใส (ITA) และการจัดทำแผนงานตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.2566-2570   ———————————————– ข่าว : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์ ภาพ : สมชาย มารศรี อำนวยการข่าว : […]

สกช.จัดการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์/รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ เดินหน้ากระตุ้นให้เกษตรกรผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 ผ่านช่องทางต่างๆ

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 สกช.จัดการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์/รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประสาสนภักดี (อาคาร B) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด และสำนักเครือข่ายการมีส่วนร่วมสาธารณะ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในช่วงเช้า(10.00-12.00 น. ประชุมในส่วนของคณะทำงานประชาสัมพันธ์ฯ ภายในสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจากนายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวเปิดการประชุม พร้อมมอบนโยบานในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์/รณรงค์การเลือกตั้งฯ และมีนายชยพล ถิลา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรแห่งชาติ ประธานคณะทำงานฯเป็นประธานในที่ประชุมฯ สรุปประเด็นสำคัญดังนี้ ที่ประชุมรับทราบ คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์/รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ สรุปรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา และเห็นชอบแนวทางในการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งฯ ระดับพื้นที่ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ เดินหน้ากระตุ้นให้เกษตรกรผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 ผ่านช่องทางต่างๆมอบฝ่ายเลขานุการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ในช่วงบ่าย(13.00-16.30 น.) นายศรัณย์พงศ์ […]

1 2 3