สภาเกษตรกรแห่งชาติแถลงผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน “สภาเกษตรกรก้าวย่างอย่างมั่นใจ นำพาเกษตรกรไทยสู่ความมั่งคั่ง”

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ หรือ สกช. ได้จัดโครงการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน และติดตามความคืบหน้างานตามภารกิจของสภาเกษตรกรแห่งชาติ และจัดกิจกรรมแถลงผลการดำเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ รอบ 6 เดือน “สภาเกษตรกรก้าวย่างอย่างมั่นใจ นำพาเกษตรกรไทยสู่ความมั่งคั่ง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและติดตามความคืบหน้าภารกิจ รวมถึงการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานตามแผนงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และเพื่อเป็นการเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร บทบาทอำนาจหน้าที่ และผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อสื่อสารสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับเกษตรกร องค์กรเกษตรกร หน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในการเป็นสถาบันแกนหลักในการประสานการพัฒนาภาคเกษตรกรรมของประเทศ กระตุ้นให้เกิดความสนใจ เกิดกระแสสนับสนุน และเกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยได้จัดกิจกรรมขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้กล่าวแถลงผลการดำเนินงาน โดยสรุปได้ดังนี้ […]

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “คาร์บอนเครดิต : ความจริง ที่เกษตรกรต้องเข้าใจ”

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการบรรยายพิเศษเรื่อง “คาร์บอนเครดิต : ความจริง ที่เกษตรกรต้องเข้าใจ” ซึ่งภายในโครงการมีกิจกรรมการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ความจริงคาร์บอนเครดิต” โดย นายพัลลภ อินทะนิล นักวิชาการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ขายคาร์บอนเครดิต สร้างรายได้ ธกส.ช่วยได้จริงหรือ?” โดย นายผลึก อาจหาญ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาลูกค้าและชุมชน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ดำเนินรายการ โดย นายภูผา บัวบุญ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โครงการบรรยายพิเศษนี้จัดขึ้นโดยศูนย์ขับเคลื่อนนโยบายและบริหารกิจการพิเศษ และกองยุทธศาสตร์ […]

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารและพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (ส่วนกลาง) ครั้งที่ 2/2567

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารและพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (ส่วนกลาง) ครั้งที่ 2/2567โดยมีคณะผู้บริหาร ได้แก่1. นายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ รักษาการแทนเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ2. นายณรงค์รัตน์ ม่วงประเสริฐ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ3. นายชยพล ถิลา ผู้ตรวจการประจำภาค4. นายสำอาง แก้วประดับ ผู้ตรวจการประจำภาคผู้อำนวยการทุกกอง หัวหน้าตรวจสอบภายใน กลุ่มการกำกับดูแลการบริหารจัดการที่ดี พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม ที่ประชุมมีเรื่องเพื่อพิจารณา ได้แก่1. การประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ1.1 การขับเคลื่อนงานตามมติของที่ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 12-13 มีนาคม 25671.2 แผนการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 4/25672. แผนการปฏิบัติงานของกอง/กลุ่ม ประจำเดือนเมษายน 2567 […]

การปฏิบัติงานของประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์ 2567

ตามระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ.2555 ข้อ 11 ได้กำหนดว่าการเดินทางไปปฏิบัติงานต่อสภาหรือสภาจังหวัดแล้วแต่กรณีเพื่อทราบทุกครั้ง ระหว่างเดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์ 2567 ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปฏิบัติงาน ดังนี้ 1. ร่วมประชุม ประสาน เชื่อมโยงการทำงาน งานแก้ไขปัญหา ให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางการดำเนินงาน 2. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจหน้าที่ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ผ่านสื่อและหน่วยงานอื่นๆ รายละเอียดตาม VTR ________________________________________ ภาพ : พิเชษฐ์ บุญสนอง, สกจ.ยโสธร ลำดับภาพ : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์ ตรวจสอบ / ควบคุมการผลิต : อภิวัฒน์ มีลาภ อำนวยการผลิต : ชยพล ถิลา ผลิตโดย : กองสื่อสารและสารสนเทศ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2567 วันที่ 2

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นประธานและดำเนินการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2567 ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) วันที่ 2 ณ ห้องประชุม สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และที่ทำการสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด ในวันนี้ก่อนการประชุม สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติได้รับฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การขับเคลื่อนและยกระดับเกษตรด้วยดิจิทัล เพื่อสร้างโอกาสให้แก่เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร” โดยได้รับเกียรติจากนายพรชัย หอมชื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ และนายวิศิษฏ์ ไหมเพ็ชร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการสาขาภาคกลางตอนกลาง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หลังจากนั้นเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาต่อจากวานนี้ ซึ่งสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติได้นำปัญหาของพี่น้องเกษตรกรมาร่วมพิจารณา ได้แก่ ปัญหาด้านที่ดินทำกิน ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และปัญหาอุทกภัย นอกจากนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2567 พร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัด ทั้ง 77 จังหวัด ———————————————– ข่าว : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์ ภาพ : […]

ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2567

วันที่ 12 มีนาคม 2567 นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานและดำเนินการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2567 ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ชั้น 1 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และที่ทำการสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด ในวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกของการประชุม สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติได้รับฟังความคืบหน้าในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่สภาแต่งตั้ง และได้นำปัญหาของพี่น้องเกษตรกรมาร่วมพิจารณา ซึ่งแบ่งเป็น 4 ด้านได้แก่1.ด้านการส่งเสริม การพัฒนา การคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม และแก้ปัญหาดิน และที่ดินให้แก่เกษตรกร2.ด้านการสร้างความเป็นธรรมด้านราคาผลผลิต การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเกษตรกร การสนับสนุนส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรกรรมให้แก่เกษตรกร3.ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดระบบชลประทาน ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เร่งศึกษา และหาแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆ อย่างเร่งด่วน และรวบรวมปัญหา จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อจัดทำเป็นแผนแม่บทเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป เพราะปัญหาของพี่น้องเกษตรกรเป็นสิ่งที่รอช้าไม่ได้ ———————————————– ข่าว : […]

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารและพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ครั้งที่ 1/2567

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารและพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ครั้งที่ 1/2567 โดยมีคณะผู้บริหาร ได้แก่ นายณรงค์รัตน์ ม่วงประเสริฐ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายสำอาง แก้วประดับ ผู้ตรวจการประจำภาค ผู้อำนวยการกองทุกกอง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด และผู้แทนหัวหน้าตรวจสอบภายใน กลุ่มการกำกับดูแลการบริหารจัดการที่ดี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด เข้าร่วมประชุม การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานระหว่างสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ทุกกอง และทุกกลุ่ม อันได้แก่ กลุ่มการกำกับดูแลการบริหารจัดการที่ดี กองกลาง กองการเจ้าหน้าที่ […]

สภาเกษตรกรแห่งชาติผนึกกำลังหน่วยงานภาคีวิพากษ์แผนแม่บท

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 ณ ห้องลาเวนเดอร์ 3 อาคาร 3 ชั้น 3 โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ได้แก่ นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ เลขาธิการมูลนิธิชีววิถี รวมทั้งผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ผศ.ดร. ดำรงค์  วัฒนา รองกรรมการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร. พรมณี ขำเลิศ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำยุทธศาสตร์ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ. ทศพล สมพงษ์ ประธานกรรมการจัดทำและขับเคลื่อนแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม นายพิทักษ์ สุภนันทการ รองประธานกรรมการจัดทำและขับเคลื่อนแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม นายณรงค์รัตน์ ม่วงประเสริฐ […]

สภาเกษตรกรแห่งชาติ รวมใจร่วมจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และพร้อมกันทั่วประเทศ ณ ที่ตั้งสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัด นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้นำสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดและพนักงานทั่วประเทศ ร่วมพิธีถวายความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยผู้ร่วมพิธีทุกคนได้พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดโทนสีม่วง ซึ่งเป็นสีประจำพระองค์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีกันอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนสามารถรับชมลำดับการในพิธีและรับฟังการกล่าวถวายพระพรชัยมงคลโดยประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ที่ได้ถ่ายทอดสดผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) และยังได้ร่วมกันกล่าวคำถวายพระพร ทรงพระเจริญ เพื่อร่วมแสดงพลัง ถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ […]

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารและพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (ส่วนกลาง) ครั้งที่ 1/2567

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารและพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (ส่วนกลาง) ครั้งที่ 1/2567 โดยมีคณะผู้บริหาร ได้แก่ ผู้อำนวยการกองทุกกอง หัวหน้าตรวจสอบภายใน กลุ่มการกำกับดูแลการบริหารจัดการที่ดี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (ส่วนกลาง) เข้าร่วมประชุม การประชุมในครั้งนี้ เป็นการสรุปผลการดำเนินงานของผู้บริหาร และสรุปรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน จากผู้อำนวยการทุกกอง ทั้งนี้ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้มอบนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองทุกกอง หัวหน้าตรวจสอบภายใน กลุ่มการกำกับดูแลการบริหารจัดการที่ดี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (ส่วนกลาง) โดยแนะแนวทางให้คณะผู้บริหาร ผผู้อำนวยการกองทุกกอง ตลอดจนพนักงานฯทุกคนให้ทำงานอย่างมีความสุข ———————————————– ข่าว : […]

1 2 3 8