สภาเกษตรกรแห่งชาติผนึกกำลังกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมความเข้มแข็งของเกษตรกรด้วยเกษตรอุตสาหกรรม ระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กับ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 6 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มอบหมายให้ ดร.ไพลิน เทียนสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานและเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมความเข้มแข็งของเกษตรกรด้วยเกษตรอุตสาหกรรม ระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กับ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในการนี้ นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพล สมพงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร นายไชยวิทย์ บัวงาม ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดภาคกลาง 8 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครปฐม นครนายก พระนครศรีอยุธยา สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสระบุรี นายณรงค์รัตน์ ม่วงประเสริฐ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ รักษาการแทนเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายสำอาง แก้วประดับ […]

สภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2567 วันที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่แกรนด์วิว โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานและดำเนินการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2567 เป็นวันที่ 2 ในวันนี้ สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้รับฟังความคืบหน้าผลการปฏิบัติงาน และการนำเสนอผลงานของคณะกรรมการประจำสภาเกษตรกรแห่งชาติ ทั้ง 6 คณะ อันได้แก่ คณะกรรมการกิจการสภาเกษตรกรแห่งชาติ คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของเกษตรกรและเครือข่าย คณะกรรมการจัดทำและขับเคลื่อนแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม คณะกรรมการศึกษา วิจัยและพัฒนาระบบเกษตรกรรม และคณะกรรมการคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกร และนอกจากนี้สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติได้นำปัญหาของพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องต่างๆ มาร่วมพิจารณา หาแนวทางแก้ไขปัญหา จัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเสนอต่อรัฐบาล ซึ่งปัญหาของพี่น้องเกษตรกร ที่นำมาพิจารณา อาทิเช่น การประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติครั้งนี้นอกจากจะมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาให้พี่น้องเกษตรกรแล้ว สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติยังต้องการส่งเสริมให้เกษตรอยู่ดีกินดี มีสวัสดิการที่ดี ส่งเสริมให้ลูกหลานเกษตรกรมีการศึกษา และสามารถพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร สร้างเกษตรกรยุคใหม่ให้มีมากขึ้น ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ และหวังว่าสภาเกษตรกรฯ จะเป็นที่พึ่งของเกษตรกรอย่างแท้จริง ———————————————– ข่าว : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์ ภาพ […]

สภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2567

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 ณ ศุนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่แกรนด์วิว โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานและดำเนินการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2567 โดยมีนายวิทยา นาระต๊ะ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ก่อนเริ่มการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือ 2 ฉบับ ได้แก่1) พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและบริการชุมชน เรื่อง การเพิ่มมูลค่าฟางข้าวด้วยนวัตกรรมการผลิตแผ่นเยื่อฟางข้าว เพื่อลดมลภาวะสิ่งแวดล้อมในภาคเหนืออย่างยั่งยืน ระหว่างสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2) พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเกษตรกรและบุตรหลานของเกษตรกรฯ ระหว่าง สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ การประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการรายงานความคืบหน้าการจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม ซึ่งได้จัดทำร่างแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม ฉบับที่ 2 (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม) พ.ศ.2567-2570 ซึ่งได้นำเข้าประชาพิจารณ์ไปแล้วเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 และได้มีการนำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายโดดเด่นประจำภาค ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ (Quick Wins) เพื่อช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาให้แก่พี่น้องเกษตรกร […]

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2567-2570 (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม) ภายใต้โครงการคุ้มครองและรักษาประโยชน์ของเกษตรกร กิจกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 ณ ห้อง พีโอนี่ ชั้น 6 อาคารล๊อบบี้ โรงแรมทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2567-2570 (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม) ภายใต้โครงการคุ้มครองและรักษาประโยชน์ของเกษตรกร กิจกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม ตามที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ยกร่างแผนแม่บทแล้วเสร็จ และได้ดำเนินการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างแผนแม่บทในระดับพื้นที่ทั้ง 77 จังหวัด และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการรับฟังความเห็นมาปรับปรุงเป็นร่างแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2567-2570 (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม) จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะต่างๆ โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จำนวน 18 หน่วยงาน ได้แก่ ภายหลังจากพิธีเปิดแล้ว มีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การนำเสนอแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2567-2570โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ […]

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์สด รายการ Talk Together ทาง ททบ. 5 เอชดี

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์สด รายการ Talk Together ซึ่งออกอากาศ เวลา 08.00-09.00 น. ช่อง 5 เอชดี โดยมีคุณพิจิกา อุราวรรณ เป็นพิธีกรดำเนินรายการซึ่งได้สัมภาษณ์ในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ #ปลดล็อคความจนเกษตรกรไทย” ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้กล่าวถึงประเด็นต่างๆ ได้แก่ และนอกจากนี้ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ยังได้กล่าวถึงพี่น้องเกษตรกรไทยทั่วประเทศว่า ตนเข้ามารับตำแหน่ง และเริ่มทำงานได้ 8 เดือน ในระยะเวลาที่เหลือนับจากนี้ ตนจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด โดยจะทำงานกับทีมงาน สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ และพนักงาน พยายามสร้างองค์กรให้เป็นที่รู้จัก ให้พี่น้องเกษตรกรได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ให้หน่วยงานต่างๆ เชื่อถือในองค์กร และบูรณาการร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาแก่พี่น้องเกษตรกร ———————————————– ข่าว : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์ ภาพ : […]

สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมกับสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลยกระดับภาคการเกษตรของไทยไปสู่ยุคดิจิทัล

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสาขาภาคเหนือตอนบน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วยนายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ รักษาการแทนเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และผู้บริหารเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การยกระดับเกษตรกรสมัยใหม่ ก้าวล้ำดิจิทัล” ระหว่าง สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ทั้งนี้สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล สำหรับภาคการเกษตร โดยมีกำหนดระยะเวลา 5 ปี และจะครบกำหนดในวันที่ 20 มิถุนายน 2567 นี้ จึงได้ต่ออายุขยายระยะเวลาความร่วมมือกันระหว่างทั้ง 2 หน่วยงานออกไป เพื่อร่วมกันพัฒนาและยกระดับภาคการเกษตรของไทยไปสู่ยุคดิจิทัล ———————————————– ข่าว : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์ ภาพ : พิเชษฐ์ บุญสนอง อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การบริหารเชิงยุทธศาสตร์” พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ภายใต้โครงการคุ้มครองและรักษาประโยชน์ของเกษตรกร กิจกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 ณ ห้องไอวี่ 4 โรงแรมทีเค.พาเลซ แอนด์คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การบริหารเชิงยุทธศาสตร์” พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ภายใต้โครงการคุ้มครองและรักษาประโยชน์ของเกษตรกร กิจกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม โดยมีนายณรงค์รัตน์ ม่วงประเสริฐ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวรายงาน และมี ดร.ศุภิชัย ตั้งใจตรง กรรมการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การบริหารเชิงยุทธศาสตร์” พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ภายใต้โครงการคุ้มครองและรักษาประโยชน์ของเกษตรกร กิจกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นในวันที่ 17-21 มิถุนายน 2567 ณ ห้องไอวี่ 4 โรงแรมทีเค.พาเลซ แอนด์คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยกองยุทธศาสตร์ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ วัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ คือ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ทางด้านยุทธศาสตร์ […]

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2567

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2567 โดยมีร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนคณะกรรมการ ผู้แทนคณะกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ในการนี้นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในฐานะกรรมการของคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมมีเรื่องเพื่อพิจารณา ได้แก่ ———————————————– ข่าว : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์ ภาพ : พิเชษฐ์ บุญสนอง อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ครั้งที่ 2/2567

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ครั้งที่ 2/2567 ในการนี้ นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในฐานะกรรมการของคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) เข้าร่วมประชุม โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณา ได้แก่ ———————————————– ข่าว : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์ ภาพ : พิเชษฐ์ บุญสนอง และ https://www.thaigov.go.th อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ

สภาเกษตรกรแห่งชาติต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศสาธารณรัฐอินเดีย

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วยนายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ รักษาการแทนเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายชยพล ถิลา ผู้ตรวจการประจำภาค และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Mr.Arun Sam Abraham Consultant of Kerela Farmers Federation, Prof. Venkataraman Sankaranarayaman จาก India Institute of Management of Kozhikode และคณะ จากรัฐเคเรลา ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งเข้าพบเพื่อศึกษาดูงาน และหารือแนวทางความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตร อันได้แก่ การปลูกพืชฤดูร้อน เช่น ทุเรียน มังคุด และเงาะ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความสัมพันธ์ไมตรีอันดีงามระหว่างประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐอินเดียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น […]

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติเข้าร่วมงาน “วันดื่มนมโลก” (World Milk Day) ประจำปี 2567

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “วันดื่มนมโลก” (World Milk Day) ประจำปี 2567 ซึ่งจัดโดยกรมปศุสัตว์ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ สภาเกษตรกรแห่งชาติ องค์การส่งเสริมกิจกรรมโคนมแห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด สมาคมผู้ผลิตนมพาสเจอไรส์ สมาคมอุตสาหกรรมนมและอาหาร กรมอนามัย องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ เครือข่ายนมดีทุกวัยดื่มได้ทุกวัน สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ และหน่วยงานอื่นๆ ในการนี้ นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วยนายสำอาง แก้วประดับ ผู้ตรวจการประจำภาค และนายภูผา บัวบุญ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าวนี้ด้วย โดยประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ขึ้นเวทีเพื่อกล่าวเจตจำนงรณรงค์ดื่มนมโลก ปี […]

1 2 3 10