การประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2567

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานและดำเนินการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2567 ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุม สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และที่ทำการสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด

ในวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกของการประชุม สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติได้รับฟังความคืบหน้าผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานที่สภาฯแต่งตั้ง อันได้แก่

คณะกรรมการกิจการสภาเกษตรกรแห่งชาติ คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของเกษตรกรและเครือข่าย คณะกรรมการจัดทำและขับเคลื่อนแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม คณะกรรมการศึกษา วิจัยและพัฒนาระบบเกษตรกรรม และคณะกรรมการคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกร ซึ่งได้รายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รวมทั้งการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมพิจารณาปัญหาของพี่น้องเกษตรกรในด้านต่างๆ อาทิเช่น

  1. ด้านการส่งเสริม การพัฒนา การคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม และแก้ไขปัญหาดิน และที่ดินให้แก่เกษตรกร ได้แก่ เรื่อง แนวทางการจัดการช้างป่าอย่างยั่งยืน
  2. การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวง กำหนดอากรการฆ่าสัตว์ และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์ เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ….. ซึ่งหากมีการปรับใช้บังคับ จะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรด้านการเรียกเก็บภาษีเป็นอย่างมาก โดยเกษตรกรจะต้องเสียอากรเพิ่มโดยเฉพาะ การฆ่านกกระจอกเทศ ไก่งวง และนกกระทา อีกทั้งเกษตรกรจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ของสัตว์ที่ตายโดยมิได้ถูกฆ่า หรือฆ่านอกโรงฆ่าสัตว์อีกด้วย จึงเห็นควรทำหนังสือเพื่อเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  3. ความคืบหน้าพระราชบัญญัติกองทุนทุเรียนไทย พ.ศ. ….

———————————————–

ข่าว : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์

ภาพ : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ