ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 10 มกราคม 2567 นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานและดำเนินการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 อาคาร 9 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สำนักงานแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ในวันนี้สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องเกษตรกร โดยร่วมรับฟังปัญหา ระดมความคิดและอภิปรายแนวทางในการดำเนินงาน แนวทางในการแก้ปัญหาของพี่น้องเกษตรกร ซึ่งแบ่งเป็นปัญหาหลัก ได้แก่ ปัญหาราคาพืชผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์ตกต่ำ ปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหาหนี้สินเกษตร ตลอดจนได้ร่วมจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์รวมถึงร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่างๆ ที่จะนำไปสู่การจัดทำแผนแม่บทเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อเร่งช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรอย่างรวดเร็วและตรงจุดที่สุด

———————————————–

ข่าว : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์

ภาพ : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ