การประชุมคณะทำงานพิจารณากรอบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ 1/2567

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 – 16.30 น. ดร.วันสาด ศรีสุวรรณ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 2 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพิจารณากรอบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ 1/2567

โดยมีวาระเพื่อพิจารณาที่สำคัญ อาทิ การพิจารณาปฏิทินการจัดทำงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ การทบทวนและปรับปรุง เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567 และการกำหนดกรอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ข่าว : ศดิศ พัลลภรักษา
ภาพ : ศดิศ พัลลภรักษา
อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ