สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดการประชุมคณะทำงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2567

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร นายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ รักษาการแทนเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2567 โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณา ได้แก่ การเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

———————————————–

ข่าว : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์
ภาพ : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์
อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ