สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบันทึกบัญชีในระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

          เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการฝึกฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบันทึกบัญชีในระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี การเบิกจ่ายเงิน และการรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานในระบบออนไลน์ และยังไม่เคยอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี การเบิกจ่ายเงิน และการรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานในระบบออนไลน์ โดยสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้กำหนดจัดฝึกอบรมดังกล่าวในระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด

          ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานบรรจุใหม่ของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการบันทึกบัญชี การเบิกจ่ายเงิน และการรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานในระบบ การฝึกอบรมการขึ้นระบบงาน (Go Live) การปิดงบการเงิน และการรายงานแผน/ผล การปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานในระบบได้อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน


ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย
ภาพ : กนกพร อาทรเมทนี / สมชาย มารศรี
อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ