การประชุมคณะทำงานศึกษา พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ….

การประชุมคณะทำงานศึกษา พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ…. เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมีการพิจารณาเรื่อง การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ…. และพิจารณาเรื่อง การแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ….