แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560-2564

http://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2017/05/NFC-Master-Plan-2560-2564.pdf