สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดประชุมทางไกลผ่าน zoom เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรม

เมื่อวัน​ที่ 29 มกราคม 2564 ณ​ห้องประชุม 2 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยนายภาสันต์ นุพาสันต์ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายชยพล ถิลา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และ​นายณรงค์รัตน์ ม่วงประเสริฐ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้ประชุมทางไกลผ่าน zoom ร่วมกับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและระดับจังหวัด โดย​ นายชยพล ถิลา ชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนระดับตำบล นายมนตรี ถาวร ชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนระดับจังหวัด​ นายอภิวัฒน์ มีลาภ ชี้แจงการบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผลการปฏิบัติงานออนไลน์ (ตัวชี้วัดปี 2564) ของทั้ง 2 แผน​ หลังจากชี้แจงได้มีการตอบข้อซักถามและสรุปการประชุม โดยหากมีข้อซักถามเพิ่มเติมในภายหน้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มไลน์ “กลุ่มพัฒนาและขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล”

การประชุมเพื่อติดตาม กำกับ แนะนำ การปฏิบัติงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มที่ 1

การประชุมเพื่อติดตาม กำกับ แนะนำ การปฏิบัติงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2561 ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร โดยมีสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ยโสธร อุบลราชธานี อำนาจเจริญ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ เข้าร่วมการประชุม

30 กรณีศึกษากลุ่มผู้ผลิตอาหารปลอดภัย จ แพร่ (ตอนที่ 2)

สื่อวีดีทัศน์เรื่อง : “กรณีศึกษากลุ่มผู้ผลิตอาหารปลอดภัย จ.แพร่ (ตอนที่ 2)” วิชา : กรณีศึกษากลุ่มตัวอย่าง หมวดวิชา : กระบวนทัศน์และวิถีเกษตรอินทรีย์ สื่อวีดีทัศน์ความรู้ชุด “หลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์”

29 กรณีศึกษากลุ่มผู้ผลิตอาหารปลอดภัย จ แพร่ (ตอนที่ 1)

สื่อวีดีทัศน์เรื่อง : “กรณีศึกษากลุ่มผู้ผลิตอาหารปลอดภัย จ.แพร่ (ตอนที่ 1)” วิชา : กรณีศึกษากลุ่มตัวอย่าง หมวดวิชา : กระบวนทัศน์และวิถีเกษตรอินทรีย์ สื่อวีดีทัศน์ความรู้ชุด “หลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์”

28 กรณีศึกษากลุ่มข้าวอินทรีย์วิถีพนางตุง จ พัทลุง

สื่อวีดีทัศน์เรื่อง : “กรณีศึกษากลุ่มข้าวอินทรีย์วิถีพนางตุง จ.พัทลุง” วิชา : กรณีศึกษากลุ่มตัวอย่าง หมวดวิชา : กระบวนทัศน์และวิถีเกษตรอินทรีย์ สื่อวีดีทัศน์ความรู้ชุด “หลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์”

27 กรณีศึกษาโรงเรียนเกษตรอินทรีย์ชุมชนบ้านครู จ สกลนคร

สื่อวีดีทัศน์เรื่อง : “กรณีศึกษาโรงเรียนเกษตรอินทรีย์ชุมชนบ้านครู จ.สกลนคร” วิชา : กรณีศึกษากลุ่มตัวอย่าง หมวดวิชา : กระบวนทัศน์และวิถีเกษตรอินทรีย์ สื่อวีดีทัศน์ความรู้ชุด “หลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์”

1 2 3 12