ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ หารือพรรคการเมืองเพื่อขับเคลื่อนงานภาคเกษตร                นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติคนที่ 1 นายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติคนที่ 2 ได้เข้าพบนายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ นายสรอรรถ กลิ่นประทุม ประธานที่ปรึกษาพรรคภูมิใจไทยเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาด้านการเกษตร คือ นโยบาย สปก. 4.0 เพื่อใช้ที่ดิน สปก. ตามสภาพความเป็นจริงเป็นการเพิ่มมูลค่าให้เกษตรกรและผู้ครอบครองใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ ซึ่งได้มีการหารือในเชิงรายละเอียดที่จะนำไปใช้ประโยชน์มากขึ้น / โครงสร้างการบริหารสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพได้ผลจริงและขอให้ขึ้นตรงกับสำนักนายกรัฐมนตรีตามที่กฎหมายระบุไว้ / การแก้ไข พ.ร.บ.ยาเสพติด ที่มีการเปิดทางให้ใช้กัญชาทางการแพทย์ได้ โดยเน้นย้ำว่าเป็นเรื่องสำคัญซึ่งสภาเกษตรกรฯอยากเห็นประสิทธิภาพไม่ให้มีการผูกขาด เพื่อให้เกิดการใช้งานทางการแพทย์ได้ผลจริง / การสร้างเศรษฐกิจจากไม้ยืนต้น และการใช้ B100 กับเครื่องจักรกลการเกษตร ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวทั้ง 2 พรรคการเมืองจะรับไว้พิจารณา สภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี ประชุมหารือแก้ไขปัญหามลพิษและกลิ่นเหม็นจากโรงงานอุตสาหกรรมยางพาราอย่างเป็นระบบ       […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ขับเคลื่อนปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์                นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า สภาเกษตรกรฯได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิต ตั้งคณะทำงานด้วยกัน 2 หน่วยงาน เพื่อเดินหน้าเรื่องกัญชา โดยสภาเกษตรกรฯจะรวบรวมข้อมูลเครือข่ายผู้ป่วย เพื่อนำไปคำนวณปริมาณการใช้กัญชารักษา สู่การวางแผนการผลิต โดย ม.รังสิต จะเป็นผู้วิจัยพัฒนาและเป็นผู้ดูแลกัญชาแก่ผู้ป่วย และจะร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยที่มีคณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อสร้างความร่วมมือในการใช้กัญชาเพื่อการรักษาโรค โดยสภาเกษตรกรฯ มีหน้าที่ในการปลูก รักษาคุณภาพ เพื่อจัดส่งให้ตามข้อมูลที่ต้องการใช้ ซึ่งจะพยายามให้ครอบคลุมภาคละหนึ่งแห่ง แห่งละ 5-10 ไร่ ซึ่งกัญชาที่ปลูกในประเทศไทยเป็นที่ต้องการของตลาดโลกมาก ด้วยสรรพคุณและคุณภาพสูง จึงมั่นใจว่าศักยภาพทางการตลาดต้องสูงแน่นอนจึงสามารถผลักให้เป็นพืชเศรษฐกิจหลัก และไทยเป็นศูนย์กลางระดับโลกเรื่องกัญชาได้ในอนาคต เพียงแต่ว่าต้องมีการจัดระเบียบภายในเพื่อไม่ให้มีการผูกขาดจากกลุ่มผลประโยชน์ เศรษฐกิจฐานรากจะได้แข็งแรงขึ้น เกษตรกรสามารถรักษาตนเองได้ กระทรวงสาธารณสุขไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องงบประมาณซื้อยารักษาโรค เก็บภาษีจากการส่งออกได้ พืชกัญชาจึงเป็นเครื่องมือแก้ความยากจนได้ ส่วนเรื่องกัญชาเสรี สภาเกษตรกรฯไม่สามารถผลักดันให้ไปได้ไกล จะเน้นเรื่องของการรักษาเท่านั้น สิ่งที่พยายามผลักดันคือ ผู้ป่วยต้องมีสิทธิรักษาด้วยกัญชา ปลูกเองหรือใช้ผลผลิตจากเครือข่ายเพื่อรักษาด้วยตัวเองได้ สภาเกษตรกรฯเผยผลกระทบจากกฎหมายเกษตรพันธสัญญา                นายคงฤทธิ์ บัวบุญ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562   สภาเกษตรกรฯย้ำราชการต้องไม่ลืมเจตนารมณ์กฎหมาย “กัญชา”                นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ภายหลังพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฉบับใหม่เปิดทางให้ใช้พืชกัญชา–กระท่อมเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 18 ก.พ.2562 สิ่งที่กังวัลใจคือขั้นตอนการขึ้นทะเบียน เกษตรกรที่รักษาตนเอง ญาติพี่น้องและเครือข่ายด้วยพืชกัญชาให้รีบทำเอกสารประวัติของผู้ป่วยบันทึกเป็นทางการแล้วจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน แล้วเข้าไปหารือกับส่วนราชการเพื่อที่จะเตรียมการทำโครงการเสนอ โดยต้องพยายามขึ้นทะเบียนให้เสร็จภายใน 30 วัน อีก 60 วันสามารถทำกิจกรรมอย่างอื่นได้ หากไม่เสร็จสิ้นหลังจาก 90 วันไปแล้วจะกลายเป็นบุคคลผิดกฎหมาย (ปล่อยเสียง นายประพัฒน์) สภาเกษตรกรฯอุดรธานี แก้ไขปัญหาภาคเกษตรด้วยน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์และส่งเสริมการตลาดด้วยระบบขายสินค้าออนไลน์                เมื่อวันที่ 25 ก.พ.62 นายบุญศรี สุขวาปี ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า ที่ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี สมัยสามัญ ครั้งที่1/2562 ได้พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกษตรกรในพื้นที่เสนอปัญหาและความต้องการจากการจัดเวทีรับฟัง 20 ตำบล พื้นที่ 18 อำเภอ พบว่าเกษตรกรมีปัญหาด้านแหล่งน้ำ และการตลาดมากที่สุด ซึ่งในที่ประชุมมีมติเห็นชอบแก้ปัญหาแหล่งน้ำให้เกษตรกรด้วยระบบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ และแก้ปัญหาการตลาดด้วยการอบรมพัฒนาทักษะการขายสินค้าออนไลน์แก่เกษตรกรที่มีผลผลิตทางการเกษตรแล้ว […]

สภาเกษตรฯ Channel – ย้ำราชการต้องไม่ลืมเจตนารมณ์กฎหมายกัญชาฯ

ย้ำราชการต้องไม่ลืมเจตนารมณ์ก.ม.“กัญชา” สภาเกษตรฯแนะขึ้นทะเบียน 30 วัน เสนอโครงการ 60 วัน หากพ้น 90 วัน จะผิดก.ม.ที่เปิดหน้า                นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ภายหลังพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฉบับใหม่เปิดทางให้ใช้พืชกัญชา–กระท่อมเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่ง ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ได้ทรงลงพระปรมาภิไธย และประกาศเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ในฐานะตัวแทนเกษตรกรรู้สึกยินดี ชื่นชมและมีความสุขที่รัฐบาลเข้าใจ แล้วนำปัญหาที่หมักหมมมาช้านานไปปรับปรุงแก้ไข “กัญชา” แม้เป็นยาแต่ยังคงเป็นยาเสพติดประเภท 5 อยู่ แต่กฎหมายเปิดทางให้นำมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ได้ สิ่งที่กังวัลใจอย่างมากคือขั้นตอนการขึ้นทะเบียน ทราบกันอยู่ว่าเกษตรกรบ้านเราส่วนใหญ่เพาะปลูกอยู่ในพื้นที่ชนบทห่างไกลไม่ค่อยเข้าใจเรื่องกฎ ระเบียบ กติกา หรือว่าขั้นตอนในการทำงานของภาคราชการเท่าใดนัก หากปล่อยให้เกษตรกรเตรียมดำเนินการเองก็มั่นใจว่าจะไม่มีเกษตรกรเครือข่ายไหนได้รับการพิจารณาเลย ภาคราชการจึงไม่ควรวางขั้นตอนซับซ้อนมากเกินไป ขอให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายเป็นหลักก็พอแล้ว “ แนวโน้มกฎกระทรวงเท่าที่อ่านตามหน้าข่าว ดูเหมือนว่าค่อนข้างจะทำงานยาก อาทิเช่น เกษตรกรในเครือข่ายที่รักษาผู้ป่วยอยู่ ทั้งหมดหากเอกสารผิดหรือไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ทั้งหมดจะผิดกฎหมาย วัตถุดิบ อุปกรณ์ในการสกัดกัญชาทั้งหมดก็จะถูกทำลายทิ้งนั่นคือสิ่งที่เป็นห่วงมาก ภาคราชการไม่ควรใช้กฎระเบียบหยุมหยิมจนลืมเจตนารมณ์ของกฎหมายไป ” นายประพัฒน์ กล่าว […]

1 2 3 34