ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 18 กันยายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 18 กันยายน 2562   สภาเกษตรกรจังหวัดลำปางร่วมโครงการแพะ-แกะล้านนา สร้างการรับรู้งานด้านอาชีพแก่เกษตรกรภาคเหนือ                เมื่อวันที่ 15 ก.ย.62 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องเทคนิควิธีการเลี้ยงแพะ-แกะ แบบครบวงจร ในงาน “เสริมสร้างการรับรู้แก่เกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนโครงการแพะ-แกะล้านนา” ซึ่งจัดขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อต้องการส่งเสริมให้แพะ-แกะได้เป็นสัตว์เศรษฐกิจทางเลือกตัวใหม่ที่สำคัญของเกษตรกร ด้วยหลักการที่ว่าแพะ-แกะ เป็นสัตว์โตเร็ว เลี้ยงง่าย ทนแล้ง สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดีในระยะเวลาอันสั้น โดยการจัดงานครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และผู้สนใจในอาชีพการเลี้ยงแพะ-แกะ ได้รับองค์ความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงแพะ-แกะ เพื่อการพัฒนาก้าวสู่มาตรฐานการเลี้ยง GAP ในอนาคต อีกทั้งเพื่อรับทราบถึงแนวทางในการดำเนินโครงการแพะ-แกะล้านนา ให้เกษตรกรได้มาร่วมพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเทคนิควิธีด้านการผลิต สร้างเครือข่ายการแปรรูปและการตลาด เพื่อให้การเลี้ยงแพะ-แกะ ของกลุ่มเกษตรกรภายใต้โครงการฯ มีความมั่นคงและยั่งยืน   สภาเกษตรกรฯระบุเกษตรกรยุคนี้ต้องใช้ตลาดตั้งต้นการผลิต                เมื่อวันที่ 11 ก.ย.62 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 11 กันยายน 2562

  ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 11 กันยายน 2562   ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ มองรัฐบาลและชาวนาต้องเข้าใจปัญหาให้ตรงกัน               นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ในการประชุมคณะทำงานด้านข้าวและชาวนา ครั้งที่ 2/2562 ทำให้ทราบถึงสภาพปัญหาแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกัน โดยแบ่งปัญหาออกเป็น 2 ข้อ ได้แก่ ปัญหาจากนโยบายของรัฐบาลและปัญหาจากตัวชาวนาเอง อย่างไรก็ตาม ในที่ประชุมฯได้ปรับความคิดให้ตรงกันทุกคนเพื่อให้เข้าใจปัญหาของชาวนาอย่างแท้จริงแล้วตกผลึกจนให้นำไปสู่การจัดทำแนวทางเพื่อแก้ปัญหาในระยะยาวส่งต่อยังนายกรัฐมนตรีเพื่อให้เข้าใจปัญหาของชาวนาตรงกันต่อไป สำหรับข้อเสนอมีความเห็นว่าให้มีการจัดทำแผนแม่บทด้านข้าวในระดับจังหวัดเพื่อหาอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อจะผลิตข้าวให้แตกต่างตามภูมินิเวศตนเองแล้วร่วมวิจัยพัฒนา , จัดทำแผนแม่บทน้ำสำหรับชาวนาเพื่อให้จัดการน้ำในชุมชนเองได้ , การมีมิสเตอร์อุตุนิยมฯทุกตำบล , การมีศูนย์ข้อมูลชาวนาไทย , การจัดมหกรรมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมข้าวไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง , ส่งเสริมการรวมกลุ่มทำการตลาดร่วมกันเพื่อสร้างอำนาจในการต่อรอง , ดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อชาวนาควรลดลงเพื่อไม่ต้องนำรายได้อย่างน้อยครึ่งหนึ่งจากการขายข้าวไปชำระดอกเบี้ย เป็นต้น (ปล่อยเสียง นายประพัฒน์) สภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษจัดงาน “โมเดล กัญชา ราชธานีเจริญศรีโสธร”               เมื่อวันที่ 9 ก.ย.2562 ว่าที่ร้อยตรี สมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน“โมเดล กัญชา […]

สภาเกษตรฯ Channel – “ประพัฒน์” มองรัฐบาลและชาวนาต้องเข้าใจปัญหาให้ตรงกัน

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ มองรัฐบาลและชาวนาต้องเข้าใจปัญหาให้ตรงกัน           นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ในการประชุมคณะทำงานด้านข้าวและชาวนา ครั้งที่ 2/2562 ทำให้ทราบถึงสภาพปัญหาแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกัน โดยปัญหาออกเป็น 2 ข้อ ได้แก่ ปัญหาจากนโยบายของรัฐบาล และปัญหาจากตัวชาวนาเอง (สัมภาษณ์นายประพัฒน์)           นายประพัฒน์ กล่าวต่อไปว่า ในที่ประชุมฯได้ปรับความคิดให้ตรงกันทุกคนเพื่อให้เข้าใจปัญหาของชาวนาอย่างแท้จริงแล้วตกผลึกจนนำไปสู่การจัดทำแนวทางเพื่อแก้ปัญหาในระยะยาวส่งต่อยังนายกรัฐมนตรีเพื่อให้เข้าใจปัญหาของชาวนาตรงกันต่อไป (สัมภาษณ์นายประพัฒน์) …………………………………………………………………. ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 4 กันยายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 4 กันยายน 2562   ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เตือนเกษตรกรอย่าเพิ่งปลูกกัญชาโดยไม่ได้ขออนุญาต เมื่อวันที่ 28 ส.ค.62 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิด “การประชุมสัมมนาโครงการขับเคลื่อนกัญชาพืชสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์จังหวัดกาญจนบุรี” ณ หอสมุดรัชมังคลาพิเศษ จ.กาญจนบุรี โดยได้กล่าวว่า ได้เดินทางมาดูที่ทำแปลงเพาะพันธุ์ปลูกพืชสมุนไพรกัญชาของ จ.กาญจนบุรี พบว่ามีความพร้อมมากๆ หลังจากแปลงที่ จ.ลำปาง เสร็จสิ้น ทาง จ.กาญจนบุรี ก็เริ่มดำเนินการต่อทันที การก่อสร้างคงใช้เวลาดำเนินการไม่นานนัก ส่วนการขออนุญาตก็คงไม่มีปัญหาเพราะเจ้าหน้าที่เริ่มมีความเข้าใจมากขึ้น การขออนุญาตคงจะไม่ยุ่งยากเหมือนที่ผ่านมาเพราะสาธารณสุขเริ่มเข้าใจมากขึ้น รับฟังเสียงเกษตรกรมากขึ้น กรณีเกษตรกรถามว่าสามารถปลูกกัญชาได้หรือยัง ต้องขอแจ้งว่ายังปลูกไม่ได้ จะปลูกได้ก็คือต้องได้รับอนุญาตจาก ปปส.และจะขออนุญาตได้เกษตรกรต้องรวมตัวตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชุนร่วมกับหลายหน่วยงานของรัฐหรือสถาบันการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปลูกได้ในเชิงวิจัยทางการแพทย์เท่านั้น อย่างไรก็ตาม พืชสมุนไพรกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่แน่นอน ทั้งทางการแพทย์ หรืออื่นๆ โดยเฉพาะอาหารเสริม แต่ต้องมีกระบวนการจัดการที่ดีพอ การออกใบอนุญาตและใบกำกับอย่างชัดเจน ทางสภาเกษตรกรแห่งชาติจะทำการศึกษาเรื่องนี้หลังมีการปลูกกัญชานี้แล้วจะรวบรวมแนวคิดเอกสารส่งไปยังรัฐบาลต่อไป   สภาเกษตรกรภาคใต้ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรจังหวัดภาคใต้สู่การสร้างแนวทางความเข้าใจการเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร” เมื่อวันที่ 29 […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 สภาเกษตรกรฯ เปิดประชุมคณะทำงานด้านข้าวและชาวนา ครั้งที่ 2/2562                ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะทำงานด้านข้าวและชาวนา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านข้าวและชาวนา ครั้งที่ 2/2562 ณ ฟาร์มเกษตรอินทรีย์เพชรล้านนา ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง พร้อมด้วยผู้แทนจากสมาคม เกษตรกร ชาวนา ศูนย์ข้าวฯ จากทั่วประเทศ เข้าร่วม โดยในการประชุมได้พิจารณาการพัฒนาการเกษตรเพื่อการผลิตข้าวที่ยั่งยืน , การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรมด้านการผลิตข้าว , การส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวผ่านอัตลักษณ์ของพื้นที่ , แนวทางการยกระดับคุณภาพข้าวของชุมชนและอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาของชาวนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นต้น ( ปล่อยเสียง ประพัฒน์ ) สภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรีร่วมจัดงาน ปาล์มแม็กซ์ ไทยแลนด์ 2019                นายไพชยนต์ กังวลกิจ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี ผู้แทนสมาคมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มประเทศไทย กล่าวว่า งานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติ […]

1 2 3 4 5 43