ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563

  ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมบรรยายโครงการเผยแพร่ความรู้ “หลักสูตรกัญชาเพื่อสุขภาพของประชาชน”                เมื่อวันที่ 8 ม.ค.2563 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการเผยแพร่ความรู้ หลักสูตร “กัญชาเพื่อสุขภาพของประชาชน” รุ่นที่ 1 ณ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม โดยกล่าวว่า ในประเทศไทยโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีบันทึกประวัติศาสตร์กว่า 400 ปี แต่ในโซนเอเชียโดยเฉพาะประเทศจีนได้มีการค้นพบกระปุกที่บรรจุกัญชาอายุกว่า 1,000 ปี ซึ่งสมัยนั้นใช้เพื่อการแพทย์และบันเทิง ในประเทศไทยเองถูกกฎหมายและสื่อกล่อมมา 40 กว่าปีว่ากัญชาเป็นยาเสพติด ผิดกฎหมาย ทำให้เด็กรุ่นหลังเกรงกลัว เหตุที่สภาเกษตรกรแห่งชาติสนใจและผลักดันเรื่องกัญชาเพราะเกษตรกรเจ็บป่วยกันเยอะมาก พืชสมุนไพรกัญชาสามารถใช้รักษาสุขภาพได้ตามประวัติศาสตร์และมีการทดลองใช้ซึ่งเห็นผลได้ รวมทั้งสามารถผลักดันให้เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่มีอนาคตและเชื่อมั่นว่าพืชเศรษฐกิจตัวใหม่นี้จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรฐานรากได้ ณ ปัจจุบันเกษตรกร ประชาชนเริ่มศึกษา เรียนรู้เกี่ยวกับกัญชาเพิ่มมากขึ้น จากนี้ไปกฎหมายน่าจะผ่อนปรนได้มากขึ้น รวมทั้งกำลังมีการขับเคลื่อนเรื่องปลดล็อคกระท่อมอีกด้วย สภาเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์จัดเวทีจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนระบบเกษตรอินทรีย์โดยชุมชนท้องถิ่น ภายใต้โครงการ “สานพลังชุมชน ขับเคลื่อนสุรินทร์เมืองเกษตรอินทรีย์”                เมื่อวันที่ 7 ม.ค.63 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 สภาเกษตรกรฯสะท้อน “ที่ดินทำกิน” ปัญหาตลอดชีวิตเกษตรกร                นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ปัญหาปวดใจเกษตรกรที่สภาเกษตรกรฯสะท้อนขึ้นมาเพื่อให้ภาครัฐจัดการบริหารและแก้ไขให้ตรงจุดมากที่สุด และยืดเยื้อยาวนานและเป็นปัญหามาตลอดชีวิตของเกษตรกรคือที่ดินทำกินไม่มีความมั่นคงในการถือครอง พื้นที่ชนบทห่างไกลการบริการของภาครัฐเข้าไม่ถึง เกษตรกรไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ โครงการความช่วยเหลือต่างๆจากภาครัฐมักประกาศว่าที่ดินต้องมีเอกสารสิทธิ์ การบังคับใช้กฎหมายไม่ได้ดูถึงข้อเท็จจริงว่าเกษตรกรเจตนาเพียงแค่ประกอบการยังชีพไม่ได้มีเจตนาบุกรุกหรือเข้าไปทำลายทรัพย์สิน และแต่ละรายมีพื้นที่ทำกินประมาณ คนละ 5-20 ไร่ รัฐควรผ่อนปรนและละเว้น (ปล่อยเสียง นายประพัฒน์)                ขณะที่ ผศ.อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ ผู้ประสานงานการศึกษานโยบายที่ดิน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้กล่าวเสริมว่า คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) จะคอยบูรณาการงานต่างๆที่เกี่ยวกับที่ดินทั้งหมดไว้ในที่เดียวกันการที่มีทิศทางแน่นอนมันจะทำให้ในอนาคตการบริหารจัดการที่ดินของประเทศเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน มีทิศทางแน่นอน มีเป้าหมายเดียวกัน (ปล่อยเสียง ผศ.อิทธิพล)   สภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษเปิดเวทีเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จำนวนกว่า 500 กลุ่ม                เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.2562 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานในการเปิดเวทีประชุมกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อวยพรปีใหม่ 2563                นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้กล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 ถึงเกษตรกรทุกคน โดยระบุว่า ท่ามกลางวิกฤติการณ์ทั้งจากกรณีที่ปริมาณน้ำฝนน้อยมาก สถานการณ์น้ำในทุกพื้นที่ยังคงขาดแคลน ภัยแล้งในปีนี้หนักหนาสาหัสซึ่งเป็นสิ่งที่ธรรมชาติลงโทษที่ใช้สิ่งแวดล้อมฟุ่มเฟื่อยเกินไป อาจจะเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่จะต้องเผชิญอีกหลายครั้ง จึงขอให้พี่น้องเกษตรกรมีสติ ทบทวน ปรับปรุง ลดต้นทุนการผลิต หากิจกรรมอื่นทำเพิ่มเติมเพื่อสร้างและเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว (ปล่อยเสียง นายประพัฒน์)   สภาเกษตรกรแห่งชาติ ประชุม ครั้งที่ 7/2562                เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.2562 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดและดำเนินการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องบุหลันพิทักษ์พล อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กทม. ในการประชุมได้มีการบรรยาย “ความรู้กฎหมายและนโยบายที่ดินที่เกี่ยวข้องกับนโยบายที่ดินแห่งชาติ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ ผู้ประสานงานการศึกษานโยบายที่ดิน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สกสว.) สำหรับการประชุมครั้งนี้ […]

สภาเกษตรฯ Channel – สภาเกษตรกรฯนำ “กัญชา” ต้นแรกลงดินอย่างถูกกฎหมายฯ

สภาเกษตรกรฯนำ “กัญชา” ต้นแรกลงดินอย่างถูกกฎหมาย พร้อมเผยแพร่งานวิจัยที่ไม่มีในไทย ปี 2563                เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.62นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ให้การต้อนรับ นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานเปิดงานและปลูกต้น “กัญชา” ปฐมฤกษ์ ใน “โครงการขับเคลื่อนการปลูกกัญชานำร่องเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์” ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้กล่าวว่า สำหรับ “กัญชา” แล้วยังถือเป็นยาเสพติดประเภท 5 ซึ่งการปลูกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สามารถดำเนินการได้เฉพาะในพื้นที่ของศูนย์เพาะปลูกและผลิตกัญชาสด วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนาแห่งนี้เท่านั้น โดยชาวบ้านหรือประชาชนทั่วไปยังไม่สามารถที่จะดำเนินการเพาะปลูก หรือมีไว้ครอบครองเองได้ ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบก็จะต้องมีความผิดตามกฎหมาย                ภาพ/เสียงนายก่อพงษ์กล่าวในพิธีเปิด                ด้านนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ถือเป็นปฐมฤกษ์ “กัญชา” ต้นแรกลงสู่ดินโดยเกษตรกรอย่างแท้จริง จากวันนี้ไปจะทำแปลงปลูกให้ดีที่สุดทั้งนอกโรงเรือนและในโรงเรือนรวม 2,000 ต้น ให้ได้กัญชาแบบเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพทางยาสูงที่สุดจนสังคมไทยและแพทย์ได้เชื่อมั่นในความรู้ของเกษตรกรไทย และการปลูกครั้งนี้จะเป็นการปลูกเชิงวิจัยที่ประเทศไทยไม่เคยมีมาก่อนจนนำไปสู่การทำเอกสารที่ผ่านการปฏิบัติจริงเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะภายในปี […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562

  ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 สภาเกษตรกรแห่งชาตินำกัญชาต้นแรกลงดินอย่างถูกกฎหมาย พร้อมเผยแพร่งานวิจัยที่ไม่มีในไทย ปี 2563                เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.2562 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ให้การต้อนรับนายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานเปิดงานและปลูกต้น “กัญชา” ปฐมฤกษ์ ใน “โครงการขับเคลื่อนการปลูกกัญชานำร่องเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์” ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โดย นายประพัฒน์ กล่าวภายหลังพิธีเปิดว่า ถือเป็นปฐมฤกษ์ “กัญชา” ต้นแรกลงสู่ดินโดยเกษตรกรอย่างแท้จริง จากวันนี้ไปจะทำแปลงปลูกให้ดีที่สุดทั้งนอกโรงเรือนและในโรงเรือนรวม 2,000 ต้น ให้ได้กัญชาแบบเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพทางยาสูงที่สุดจนสังคมไทยและแพทย์ได้เชื่อมั่นในความรู้ของเกษตรกรไทย และการปลูกครั้งนี้จะเป็นการปลูกเชิงวิจัยที่ประเทศไทยไม่เคยมีมาก่อนจนนำไปสู่การทำเอกสารที่ผ่านการปฏิบัติจริงเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะภายในปี 2563 ต่อไป (ปล่อยเสียง นายประพัฒน์)   สภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีชี้กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่ไม่ส่งผลกระทบมากนัก                นายธีระ วงษ์เจริญ ประธานสภาเกษตรกรจันทบุรี ระบุว่า […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 สภาเกษตรกรฯไม่เห็นด้วยกับ DOUBLE STANDARD ราคาปาล์ม                นายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า โครงการประกันรายได้ปาล์มนั้นทางสภาเกษตรกรฯไม่ได้เข้าร่วมด้วย เพราะภาครัฐบาลได้ร่างไว้หมดแล้วเพียงประทับตรายางโดยตัวแทนเกษตรกร ในเรื่องของการประกันราคา 4 บาท/กิโลกรัมมาตั้ง ใช้ราคาเฉลี่ย 45 วันย้อนหลังแล้วหารเป็นราคาเฉลี่ย จากนั้นรัฐบาลก็ชดเชยส่วนต่าง ทั้งนี้ ปัจจุบันราคาขยับขึ้นเป็นเพราะผลผลิตมีน้อยประกอบกับราคาโลกขยับขึ้น โดยส่วนตัวไม่ได้คัดค้านแต่มองว่าแค่เป็นการพยุงราคาให้เกษตรกรในระยะสั้นๆ แต่การทำราคาปาล์มให้เป็น 2 ราคา โดยแบ่งเป็นราคาตลาดอีกราคาหนึ่ง และราคาประกันอีกราคาหนึ่งไม่เห็นด้วย เพราะสินค้าเหมือนกัน คุณลักษณะเหมือนกัน แต่แบ่งเป็น 2 ราคา การพัฒนาการตลาดและการผลิตจะหารือกันยาก ซึ่งสภาเกษตรกรมุ่งยกระดับคุณภาพปาล์มเพื่อให้เท่าเทียมกับประเทศมาเลเซีย มุ่งการขายผลักดันคุณภาพปาล์มไปถึง 18% ให้เป็นที่ยอมรับจนผลักดันคุณภาพเปอร์เซ็นต์ปาล์มไปถึง 23% ราคา 4 บาท/กิโลกรัมก็สามารถทำได้อยู่แล้ว แต่นโยบายประกันราคารัฐบาลให้ 4 บาท/กิโลกรัมไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลย ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพจึงไปหยุดแค่ 18% เท่านั้น และไม่เกิน 25 ไร่ต่อครัวเรือน คนที่ดูแลได้ราคาประกันทั้งหมดแค่ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562

  ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562   ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติเปิดงานความล้ำค่าของไผ่ไทย ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกไผ่สร้างรายได้และผลักดันให้เป็นอาชีพหลักในอนาคต           เมื่อวันที่​ 4 ธ.ค.2562 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานความล้ำค่าของไผ่ไทยและบรรยายพิเศษเรื่อง​ “ไผ่ไทยอาชีพและอุตสาหกรรมอนาคต” ณ.ศูนย์เทคโนโลยีและธุรกิจไผ่ ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 ธ.ค.2562 โดยมีส่วนราชการ เจ้าของธุรกิจ เกษตรกร​จากทั่วประเทศเข้าร่วมงาน ทั้งนี้​ งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อนำเสนออนาคตอุตสาหกรรมและอาชีพไผ่ไทยไม้อนุรักษ์สู่ไม้เศรษฐกิจที่มีอนาคต สร้างองค์ความรู้ไผ่ภาคประชาชนสร้างอาชีพวิถีเกษตรไทย การแปรรูปในครัวเรือน การเชื่อมต่อเทคโนโลยีไผ่​ การสร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจการผลิตถ่านไผ่ ไผ่เพื่องานสถาปัตยกรรม และเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการแปรรูปลำไผ่เครือข่ายธุรกิจต่างประเทศให้มีคุณภาพ​ มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ไผ่ไทยสู่สากล​ พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนักถึงการรักษ์ป่า และนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้กับคนในครอบครัวหันมาปลูกไผ่ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน ทั้งในรูปเกษตรผสมผสาน วนเกษตร เกษตรธรรมชาติ ส่งเสริมให้เกิดพื้นที่ป่า เกิดอาชีพเกษตรที่สร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้ทรัพยากรดินและน้ำให้เกิดความคุ้มค่ามากขึ้น ลดการทำการเกษตรที่เป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้น้อยลง   ประธานสภาเกษตรกรฯวอนรัฐบาลทำแผนพัฒนาภาคการเกษตรแบบระยะยาวและยั่งยืน           นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ต้องขอบคุณรัฐบาลที่มีโครงการช่วยเหลือเกษตรกร […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562

  สภาเกษตรกรฯ หนุนทำการเกษตรเชิงคู่ เลี้ยงแพะ/แกะร่วมกับพืชหลักที่ปลูก เสริมรายได้ให้มั่นคง                นายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวถึง การสร้างความมั่นคงของภาคการเกษตรว่า ภาคการผลิตทางการเกษตรของประเทศไทยผลผลิตออกมาเกินความต้องการของตลาดทำให้เกิดราคาตกต่ำจนเกษตรกรหลายคนถอดใจ สำหรับเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ส่วนใหญ่ปลูกปาล์ม ยางพารามาหลายชั่วอายุคนเกิดปัญหา เช่น ดินเสื่อม โรคเยอะ จากการดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศมาเลเซีย ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมนิยมบริโภคเนื้อแพะ/แกะ มีความต้องการแพะ/แกะอย่างมาก การตลาดยังเปิดกว้าง จึงเกิดแนวคิดการทำเกษตรเชิงคู่เพื่อเสริมรายได้ซึ่งกันและกัน เลี้ยงแพะ/แกะร่วมกับพืชหลักด้วยทฤษฎีพึ่งพิงพึ่งพาวางแปลนจัดการสวน (ปล่อยเสียง นายสิทธิพร)   สภาเกษตรกรจังหวัดตรังร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางป้องกันโรคยางพาราใบร่วงชนิดใหม่ที่ระบาดในพื้นที่                เมื่อวันที่ 22 พ.ย.62 นายสมคิด สังขมณี ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุมกับสถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทยพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนกลาง ณ ห้องประชุมการยางแห่งประเทศไทย สาขาย่านตาขาว เกี่ยวกับปัญหาการระบาดของโรคยางพาราใบร่วงชนิดใหม่ ซึ่งเกิดจากเชื้อราที่ขณะนี้กำลังระบาดรุนแรงในหลายจังหวัดของภาคใต้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง และในพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง โดยล่าสุดที่ อ.ย่านตาขาว […]

1 2 3 4 5 46