การปฏิบัติงานของประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์ 2567

ตามระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ.2555 ข้อ 11 ได้กำหนดว่าการเดินทางไปปฏิบัติงานต่อสภาหรือสภาจังหวัดแล้วแต่กรณีเพื่อทราบทุกครั้ง ระหว่างเดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์ 2567 ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปฏิบัติงาน ดังนี้

1. ร่วมประชุม ประสาน เชื่อมโยงการทำงาน งานแก้ไขปัญหา ให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางการดำเนินงาน

2. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจหน้าที่ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ผ่านสื่อและหน่วยงานอื่นๆ

รายละเอียดตาม VTR

________________________________________

ภาพ : พิเชษฐ์ บุญสนอง, สกจ.ยโสธร

ลำดับภาพ : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์

ตรวจสอบ / ควบคุมการผลิต : อภิวัฒน์ มีลาภ

อำนวยการผลิต : ชยพล ถิลา

ผลิตโดย : กองสื่อสารและสารสนเทศ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ