ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติลงพื้นที่ 2 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

 

นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมตรวจติดตามแผนปฏิบัติงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร พร้อมมอบนโยบายในการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร และองค์กรเกษตรกร หลังจากนั้น ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติพร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ดงแคนใหญ่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอเชิงนโยบายสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ธุรกิจข้าวเปลือกตำบลต้นแบบ และการบริหารจัดการแปลงนาข้าวเพื่อการผลิตข้าวคุณภาพและการลดต้นทุนการผลิตข้าว

 

ต่อมาเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้อง CLB 5202 อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานเสวนา “สภาเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานีใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมนำการผลิตและแก้วิกฤตราคาโคตกต่ำ” ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร และร่วมแก้วิกฤตราคาโคตกต่ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ทั้งนี้ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติยังได้เยี่ยมชมงานนิทรรศการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรบนผืนนาเพื่อลดต้นทุนการผลิต (โดรนเกษตรโดนใจเกษตรกร) และนิทรรศการต่างๆ ภายในงานเกษตรอีสานใต้อีกด้วย

 

———————————————————–

ข่าว / ผู้ประกาศข่าว / เทคนิค : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ