ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

สภาเกษตรกรแห่งชาติจับมือท้องถิ่น สสส.หนุน สร้างเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย

               ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) นำสู่ประเทศผู้ผลิตภาคเกษตรมุ่งเรื่องการผลิตอาหารปลอดภัย การทำเกษตรอินทรีย์ โดยเริ่มตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลการเกษตร นำมาวิเคราะห์ จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการผลิตอาหารปลอดภัยด้วยเครือข่ายของชุมชนเอง เป้าหมายกระจายพื้นที่ 4 ภาคทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดได้ทำบันทึกข้อตกลงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ จ.สุรินทร์ พัทลุง ไปแล้ว และล่าสุดคือ จ.สุโขทัย เพื่อให้เกษตรกรจังหวัดสุโขทัยมีจิตสำนึกในการผลิตอาหารปลอดภัยในระบบการจัดการเกษตรเพื่อสุขภาวะชุมชน นำมาซึ่งผู้ผลิตปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย และเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชนท้องถิ่น (ปล่อยเสียง ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์)

 

สภาเกษตรกรแห่งชาติบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการร่วมกับ ม.แม่โจ้ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ด้วยการใช้นวัตกรรมมาเพิ่มมูลค่าผลผลิต

              เมื่อวันที่ 12 ก.พ.2563 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านบริการวิชาการ 2 ฉบับ ร่วมกับสมาคมนักเคมีเครื่องสำอางแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ และศูนย์ความเป็นเลิศปลาบึกและปลาลูกผสมบึกสยาม คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนแผนงานหรือโครงการวิจัย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ด้วยการใช้นวัตกรรมมาเพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตรเป็นอาหาร เครื่องสำอาง และวัสดุภัณฑ์ นำไปสู่การปรับเปลี่ยนและพัฒนาการทำการเกษตร สู่เกษตรอุสาหกรรมด้วยความมั่นคง มั่งคั่ง และยังยืน

 

………………………………..

 

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย
เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน