ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติหารือการทำงานร่วมกับ พอช. เพื่อผลักดันให้เกษตรกรพัฒนาอาชีพ เกิดความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี

               เมื่อวันที่ 14 ก.พ.2563 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติและคณะ เข้าหารือการทำงานร่วมกันกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) หรือ พอช. โดยนายปฎิภาณ จุมผา รองผู้อำนวยการสถาบันฯและคณะ ณ สำนักงานสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ซึ่งทั้งสองหน่วยงานเห็นตรงกันว่าจะใช้แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลและแผนพัฒนาชุมชนเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนงาน เพื่อให้เกษตรกรสามารถพัฒนาอาชีพให้เกิดความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี โดยจะจัดให้มีเวทีคุยกันของบุคลากรในระดับจังหวัด การเรียนรู้พื้นที่จริงที่มีการทำงานร่วมกัน การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายให้ร่วมกันเสนอเพื่อสร้างพลังผลักดัน การมีข้อมูลร่วมกันในการทำงาน ทั้งนี้ จะได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการทำงานร่วมกันต่อไป

สภาเกษตรกรแห่งชาติเปิดประชุม ครั้งที่ 1/2563 ร่วมลงนามพันธมิตรจับมือพัฒนาภาคเกษตร

               เมื่อวันที่ 17 ก.พ.2563 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดและดำเนินการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมพึ่งบุญ ชั้น 8 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยในเวลา 09.30 น. ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน ระหว่างผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ และว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้มอบข้อมูลเพื่อดำเนินการภายใต้ความร่วมมือตามข้อตกลงด้วย ต่อจากนั้นเวลา 10.00 น. เป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ลิลลี่ กาวีต๊ะ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ และว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อพัฒนาเกษตรกร ทายาท ให้สามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกษตรและอื่นๆไปใช้ในการประกอบอาชีพ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้พิจารณาเรื่อง ภัยแล้ง , แนวทางการขับเคลื่อนโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน , แนวทางขับเคลื่อนการรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร , ข้อเสนอเชิงนโยบายแนวทางการพัฒนาศักยภาพระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ , แนวทางการบริหารจัดการผลไม้ในฤดูการผลิต ปี 2563 , ข้อเสนอนโยบายแก้ปัญหาด้านที่ดินของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดต่างๆ เป็นต้น

 

สภาเกษตรกรฯเปิด “โครงการรับฟังความคิดเห็นเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดเสรีสินค้าโคนมและโคเนื้อของไทย (FTA)” ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

               เมื่อวันที่ 18 ก.พ.2563 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิด “โครงการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเตรียมความพร้อมเปิดเสรีสินค้าโคนมและโคเนื้อของไทย(FTA)” ณ ห้องประชุม Ballroom C โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อข้อตกลงเขตการค้าเสรีสินค้าโคนมและโคเนื้อของไทย พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบกับการเปิดเสรีการค้า แล้วจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอต่อรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบที่มีต่อเกษตรกรที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยมีคณะกรรมการด้านปศุสัตว์ สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา นักวิชาการ ภาคประชาชน และเกษตรกรผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสัมมนากว่า 200 คน

 

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติเปิดประชุมทางไกล ครั้งที่ 3/2563

               เมื่อวันที่ 21 ก.พ.2563 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านระบบ Web Conference ครั้งที่ 3/2563 พร้อมด้วย นายภาสันต์ นุพาสันต์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ณ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารวชิรานุสรณ์ ม.เกษตรศาสตร์ เพื่อให้ผู้บริหารสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 การจัดทำคำของบประมาณปี 2564 และการจัดเตรียมกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) , สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ(องค์การมหาชน) หรือ (สสน.) , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น

………………………………..

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย
เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน