ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง ขอยกเลิกกำหนดการขายทอดตลาดพัสดุ

https://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2021/10/ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ-เรื่อง-ขอยกเลิกกำหนดการขายทอดตลาดพัสดุ.pdf

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จำกัด​ ครั้งที่​1/2564

เมื่อวันที่​ 29​ เมษายน​ 2564​ นายรัตนะ​ สวามีชัย​ ประธานกรรมการ​ เปิดและดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จำกัด​ ชุดที่​ 1 ครั้งที่​1/2564​ ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกหลังจากคณะกรรมการได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกในที่ประชุมใหญ่เมื่อวันที่​ 28​ เมษายน​ 2564​ ในการประชุมครั้งนี้​ ที่ประชุมได้เลือกตั้งนายภาสันต์​ นุพาสันต์​ เป็นรองประธาน​ นางสาวจุฑามาศ​ ปิ่นฟ้า​ เป็นเลขานุการ​ นางสาวสุรารักษ์​ ไตรราษฎร์​ เป็นเหรัญญิก​ และแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ​ คณะกรรมการเงินกู้​ คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์​ และคณะอนุกรรมการส่งเสริมการรับสมาชิกใหม่​ เพื่อดำเนินงานสหกรณ์ตามวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก

สภาเกษตรกรจังหวัดลำปางต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีติดตามการปลูกกัญชาพื้นที่นำร่อง จ.ลำปาง

          เมื่อวันที่ 29 ม.ค.2564 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และพนักงาน/เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมคณะฯ ในโอกาสติดตามความก้าวหน้าโครงการศึกษารูปแบบการปลูกกัญชาในระบบแปลงเปิด ตามแนวทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง และเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ปีการผลิต 2564 (Crop 2) พร้อมด้วยการบรรยายพิเศษ เรื่อง “กัญชาประโยชน์ทางการแพทย์”            โดยมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการผลักดันและส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศสามารถปลูกพืชกัญชาเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยผลิตส่งจำหน่ายให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อไป   พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมแปลงปลูก/กระบวนการปลูกพืชสมุนไพรกัญชาโดยการใช้ปุ๋ยชีวภาพ การดูแลพืชกัญชาแบบระบบน้ำหยด การเก็บรักษากัญชาแบบแห้งด้วย …………………………………………………………….. ข่าว : วัฒนรินทร์  สุขีวัย […]

ประชุมหารือการวิจัยเพื่อพัฒนาการนำ “กัญชา” “กัญชง” และ “กระท่อม” สู่การใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วยนายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักกิจการสภาและวิชาการและพนักงานสำนักกิจการสภาและวิชาการ เข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือในการวางแผนการขับเคลื่อนโครงการกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ กับดร.ไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 24 คน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 – 13.30 น. การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันวางแผนความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยหรือพัฒนาพืช “กัญชา กัญชง กระท่อม” และพืชเสพติดที่มีประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่อประโยชน์ของราชการ การแพทย์ และรักษาผู้ป่วย โดยบูรณาการในด้านวิชาการ การวิจัย และพัฒนาภูมิปัญญา พันธุ์กรรมพืช ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ การเพาะปลูก การควบคุมดูแลพืชกัญชา กัญชง และกระท่อม ให้มีมาตรฐานภายใต้กรอบและเงื่อนไขที่ถูกต้องตามกฎหมาย และรวมถึงการจัดทำระบบฐานข้อมูลที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนโครงการด้วย อนึ่งเพื่อมุ่งเน้น “องค์ความรู้” และ “การบริหารจัดการ” รวมทั้งการจัดทำ […]

ประชุมหารือการวิจัยเพื่อพัฒนาการนำกัญชาและกัญชงมาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.30น. สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติเข้าร่วมการประชุมหารือกับทีมนักวิจัยด้านเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อพัฒนาการนำกัญชาและกัญชงมาใช้ในทางการแพทย์ ณ ห้องประชุม 217 อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประสิทธิ์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร ธนภัทร ทรงศักดิ์ คณบดีวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานในที่ประชุม ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักกิจการสภาและวิชาการ พร้อมทีมนักวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยที่ประชุมได้มีการหารือแนวทางการดำเนินงานวิจัยพัฒนากัญชงและกัญชาในทางการแพทย์ ซึ่งจะแบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ช่วง ภายใต้บันทึกความตกลงร่วมกันระหว่างสภาเกษตรกรแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยรังสิต ดังนี้ ช่วงที่ 1 เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สาร CBD ต้นแบบจาก พืชกัญชง โดยสภาเกษตรกรแห่งชาติจะมีส่วนร่วมในการผลิตวัตถุดิบ (ปลูกต้นกัญชง) เพื่อให้นักวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต นำไปใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นสำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ ซึ่งในการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่จะปลูกพืชกัญชงจะเป็นหน้าที่สภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านการมีความรับผิดชอบ และมีความซื่อสัตย์ ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง […]

1 2 3 23