สภาเกษตรกรแห่งชาติ หารือกับสมาคมส่งเสริมเศรษฐกิจและความร่วมมือการค้าอาเซียน-จีน

เมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน เวลา 15.00-17.30 น. นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้จัดการประชุมกับสมาคมส่งเสริมเศรษฐกิจและความร่วมมือการค้าอาเซียน-จีน ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อหารือเรื่องการส่งออกสินค้าการเกษตร ได้แก่ โคเนื้อ ถั่วลายเสือและผลไม้ไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นการสร้างความเข็มแข็งให้กับเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องการเพิ่มโอกาสและช่องทางการส่งออกสินค้าการเกษตรไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ———————————————– ข่าว : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์ ภาพ : สมชาย  มารศรี อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ

สภาเกษตรกรแห่งชาติเข้าร่วมประชุมความร่วมมือและแถลงข่าวการพัฒนาเครือข่ายปาล์มน้ำมันยั่งยืนประเทศไทย

                   เมื่อวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 9.30 – 12.00 น. นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ มอบหมายให้นายรัตนะ สวามีชัย เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือและแถลงข่าวการพัฒนาเครือข่ายปาล์มน้ำมันยั่งยืนประเทศไทย ณ ห้องประชุมบีบี 204 (ชั้น 2) โรงแรมเซ็นทรา คอนเวนชั่น ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ                    เพื่อร่วมกันประกาศเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของภาคีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการยกระดับด้านมาตรฐานการผลิตปาล์มน้ำมันที่ยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่าการผลิตปาล์มน้ำมันและการผลักดันตลาดปาล์มน้ำมันของประเทศไทยสู่วิถีความยั่งยืนในระดับสากล ซึ่งเป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) […]

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดอบรม “การจัดการความรู้(Knowledge Management)และกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

          เมื่อวันที่ 30 ก.ย.2565 นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวอวยพรแด่ผู้เกษียณอายุราชการในการอบรม “การจัดการความรู้(Knowledge Management)และกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวแสดงมุทิตาจิตและให้แง่คิดการดำเนินชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด เข้าร่วม  ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจากสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด รวม 12 ท่าน ประกอบด้วย นางนันทวัน  ออไอศูรย์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์  นางสาวปรียานุช  ยอดระยับ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นางสาวหทัยรัตน์   ช่อชัยพฤกษ์ หัวหน้าตรวจสอบภายใน  นายธวัชชัย  ฤกษ์เกลี้ยง […]

สภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมชี้แจงเพื่อซักซ้อมและเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร คาดตามแผน 25 ธ.ค.65

         เมื่อวันที่ 28 ก.ย.2565 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมชี้แจงเพื่อซักซ้อมและเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด  โดย นายศรัณย์พงศ์  ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายชยพล  ถิลา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ  นายณรงค์รัตน์  ม่วงประเสริฐ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมด้วย ผู้อำนวยการกองงาน หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด พนักงานสภาเกษตรกร 77 จังหวัด เข้าร่วม ทั้งนี้ เพื่อซักซ้อมและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร ตามมาตรา 31 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 ที่คาดการณ์ตามแผนงานวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2565     […]

สภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมการจัดทำร่างแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 3/2565

         ระหว่างวันที่ 26-27 ก.ย.2565 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมจัดทำร่างแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 3/2565 ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด  โดยมีประธานสภาเกษตรกรจังหวัด สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ พนักงานสภาเกษตรกร และผู้แทนเกษตรกรพื้นที่จังหวัด 77 จังหวัด เข้าร่วม ทั้งนี้ ด้วยสภาเกษตรกรแห่งชาติมีหน้าที่ในการจัดทำแผนแม่บทตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการทำแผนแม่บทจากเกษตรกรจากล่างสู่บนเชื่อมโยงกันตั้งแต่การจัดเวทีรับฟัง/เสนอแนะ จากเกษตรกร ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัดแต่ละจังหวัดรวมกันจนนำสู่แผนแม่บท ซึ่งมียุทธศาสตร์ที่หลากหลายเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรทั้งที่ยังพึ่งตนเองไม่ได้และที่ต้องเข้าสู่กระบวนการแข่งขัน แผนแม่บทนี้จึงครอบคลุมในทุกมิติ ทุกด้านของเกษตรกรไทย ซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ครม.มีมติเห็นชอบร่างแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ.2560-2564 ตามที่สภาเกษตรกรแห่งชาติเสนอ นั้น เพื่อให้แผนแม่บทเกิดความต่อเนื่อง […]

สภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการนำร่องข้าวเพื่ออุตสาหกรรม

          เมื่อวันที่ 23 ก.ย.2565 นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการนำร่องข้าวเพื่ออุตสาหกรรม ร่วมด้วย นายเติมศักดิ์  บุญชื่น ประธานคณะกรรมการด้านพืชไร่ สภาเกษตรกรแห่งชาติ นายณรงค์รัตน์  ม่วงประเสริฐ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ และระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  โดยมีผู้แทนจาก กรมการข้าว กรปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา สมาคมโรงสีแห่งประเทศไทย สมาคมผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดราชบุรี  กลุ่มแปลงใหญ่นาข้าว เกษตรกรจากจังหวัดบุรีรัมย์ และราชบุรี เข้าร่วม          โดยในการประชุมได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการนำร่องข้าวเพื่ออุตสาหกรรม ตามมติที่ประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมการปลูกข้าวเพื่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เมื่อวันที่ 26 ก.ค.2565 […]

1 2 3 71