ประชุมหารือการวิจัยเพื่อพัฒนาการนำ “กัญชา” “กัญชง” และ “กระท่อม” สู่การใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วยนายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักกิจการสภาและวิชาการและพนักงานสำนักกิจการสภาและวิชาการ เข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือในการวางแผนการขับเคลื่อนโครงการกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ กับดร.ไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 24 คน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 – 13.30 น. การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันวางแผนความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยหรือพัฒนาพืช “กัญชา กัญชง กระท่อม” และพืชเสพติดที่มีประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่อประโยชน์ของราชการ การแพทย์ และรักษาผู้ป่วย โดยบูรณาการในด้านวิชาการ การวิจัย และพัฒนาภูมิปัญญา พันธุ์กรรมพืช ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ การเพาะปลูก การควบคุมดูแลพืชกัญชา กัญชง และกระท่อม ให้มีมาตรฐานภายใต้กรอบและเงื่อนไขที่ถูกต้องตามกฎหมาย และรวมถึงการจัดทำระบบฐานข้อมูลที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนโครงการด้วย อนึ่งเพื่อมุ่งเน้น “องค์ความรู้” และ “การบริหารจัดการ” รวมทั้งการจัดทำ […]

ประชุมหารือการวิจัยเพื่อพัฒนาการนำกัญชาและกัญชงมาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.30น. สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติเข้าร่วมการประชุมหารือกับทีมนักวิจัยด้านเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อพัฒนาการนำกัญชาและกัญชงมาใช้ในทางการแพทย์ ณ ห้องประชุม 217 อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประสิทธิ์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร ธนภัทร ทรงศักดิ์ คณบดีวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานในที่ประชุม ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักกิจการสภาและวิชาการ พร้อมทีมนักวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยที่ประชุมได้มีการหารือแนวทางการดำเนินงานวิจัยพัฒนากัญชงและกัญชาในทางการแพทย์ ซึ่งจะแบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ช่วง ภายใต้บันทึกความตกลงร่วมกันระหว่างสภาเกษตรกรแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยรังสิต ดังนี้ ช่วงที่ 1 เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สาร CBD ต้นแบบจาก พืชกัญชง โดยสภาเกษตรกรแห่งชาติจะมีส่วนร่วมในการผลิตวัตถุดิบ (ปลูกต้นกัญชง) เพื่อให้นักวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต นำไปใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นสำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ ซึ่งในการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่จะปลูกพืชกัญชงจะเป็นหน้าที่สภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านการมีความรับผิดชอบ และมีความซื่อสัตย์ ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง […]

1 2 3 4 5 28