คู่มือปฏิบัติงาน สำหรับการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ

http://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2023/02/คู่มือการเลือกชาติ.pdf