คู่มือปฏิบัติงาน สำหรับการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

https://nfc.or.th/wp-content/uploads/2023/02/คู่มือการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ.pdf