ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อเลื่อนพนักงานขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับอำนวยการสูง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ

https://nfc.or.th/wp-content/uploads/2022/08/Recruitment-65-018.pdf