ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อเลื่อนตำแหน่งขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง ผู้อำนวยการกองสื่อสารและสารสนเทศ และหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผู้อำนวยการกองกลาง วัน เวลา และสถานที่สอบ

https://nfc.or.th/wp-content/uploads/2022/03/Recruitment-65-007.pdf