ประกาศคณะกรรมการสรรหายุคคลเพื่อเลื่อนพนักงานขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง ผู้อำนวยการกองสื่อสารและสารสนเทศ และหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหัวหน้าสำนักงานสภากษตรกรจังหวัด วัน เวลา และสถานที่สอบ

https://nfc.or.th/wp-content/uploads/2022/02/Recruitment-65-004.pdf