ยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ ไปพลางก่อน (ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

https://nfc.or.th/wp-content/uploads/2024/02/NFC-Strategic-2060-2564-1.pdf