ยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี 2560-2564

http://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2017/06/NFC-Strategic-2060-2564.pdf