งบการเงิน ปี 2564 (ยังไม่ได้รับรอง)

https://nfc.or.th/wp-content/uploads/2022/04/FS2564_NA.pdf