งบการเงิน ปี 2564 (รับรองโดย สตง.)

https://nfc.or.th/wp-content/uploads/2022/04/FS2564_A.pdf