งบการเงิน ปี 2563 (รับรองโดย สตง.)

https://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2022/04/FS2563_A.pdf