แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม ไปพลางก่อน (ตุลาคม 2566 – พฤษภาคม 2567)

https://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2024/01/NFC-Master-Plan-2560-2564-1.pdf