Weekly News EP.38 @ พฤษภาคม 2566

Weekly News EP.38 @ พฤษภาคม 2566

-วันเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

-เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติติดตามการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

-บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ