ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 สภาเกษตรกรฯ นำเกษตรกรเข้าหารือ ก.เกษตรฯถึงแนวทางส่งเสริมเกษตรกรผลิตผักและผลไม้ไปประเทศแถบยุโรปตามมาตรฐานการส่งออก                เมื่อวันที่ 30 ก.ค.2562 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วย นายภาสันต์ นุพาสันต์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นำคณะสมาคมผู้ประกอบการพืชผักและผลไม้ไทย ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผัก เข้าพบ นายสุรจิตต์ อินทรชิต รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตผลผลิตให้ได้ตามมาตรฐานส่งออกผักและผลไม้ไปยังประเทศแถบยุโรป โดยเป้าหมายการส่งออกในช่วงแรกคือ กะเพรา โหระพา มะเขือ พริก เป็นต้น โดยสภาเกษตรกรได้ดำเนินการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมเข้าร่วมดำเนินการ และกลุ่มได้ดำเนินการขอมาตรฐานการผลิตพืชปลอดภัยตามระบบจัดการคุณภาพหรือ GAP ซึ่งเมื่อตรวจดูพืชที่ปลูก ผู้แทนสมาคมได้ให้คำแนะนำในการผลิต การดูแล การตัดแต่ง การเก็บผลผลิต และได้ตกลงกับเกษตรกรในการรวบรวมผลผลิตตามขนาด ปริมาณ คุณภาพ ราคาที่ตกลงกัน โดยได้นำร่องส่งออกไปยุโรปครั้งแรกเมื่อเดือน พ.ค.2562 แล้ว   สภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลกจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 6 – 8 ส.ค. […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562

  ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 สภาเกษตรกรฯร่วมกับกรมเจรจาการค้าฯจัดเสวนา “การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี ครั้งที่ 6” ณ จ.สงขลา                ระหว่างวันที่ 22 – 24 ก.ค.62 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ลงพื้นที่ร่วมกับน.ส.บุณิกา แจ่มใส ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความพร้อมทางการค้า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ดำเนินโครงการ “การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี ครั้งที่ 6” ณ จ.สงขลา โดยได้ลงพื้นที่พบปะเกษตรกร “วิสาหกิจชุมชนส้มจุกจะนะ” อ.จะนะ “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านนาออก” แปรรูปผลิตภัณฑ์มะม่วงเบา อ.สิงหนคร และ “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมใยตาลสทิงพระ(กลุ่มโหนดทิ้ง)” แปรรูปผลิตภัณฑ์ตาลโตนด อ.สทิงพระ ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้แจ้งให้กลุ่มเกษตรกรทราบถึงประโยชน์ของความตกลงการค้าเสรี(เอฟทีเอ) ในการขยายการส่งออกให้กับสินค้าเกษตรของไทยไปยังประเทศต่างๆ ที่ไทยทำเอฟทีเอด้วย 13 ฉบับกับ 18 ประเทศ ส่วนใหญ่ได้ลดหรือยกเลิกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยแล้ว จึงเป็นโอกาสของสินค้าเกษตรไทยในการขยายตลาดและส่งออกไปยังประเทศเหล่านั้น และจัดเวทีเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ช่องทางรวยของสินค้าเกษตรจากเอฟทีเอ” , “ทำอย่างไรให้สินค้าเกษตรสู่ตลาดเอฟทีเอ” […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 สภาเกษตรกรฯร่วมกับม.เชียงใหม่ ส่งเสริมงานวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตร พร้อมสนับสนุน “โครงการทายาทเกษตรกร”                เมื่อวันที่ 19 ก.ค.62 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวแสดงความยินดี ณ ห้องพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ เพื่อร่วมกำหนดแผนงานหรือโครงการเพื่อสนับสนุนองค์ความรู้และความชํานาญในการประกอบอาชีพ และให้การศึกษาและส่งเสริมงานวิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตร ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตการแปรรูปและการตลาดเพื่อยกระดับอาชีพ คุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกร ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม อีกทั้งยังได้ส่งเสริมให้บุตรหลานเกษตรกร เกษตรกร ผู้นำองค์กรเกษตรกร และบุคลากรของทั้งสองฝ่าย ได้มีการศึกษาพัฒนาความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตามบทบาทภารกิจ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในอาชีพและการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น ตลอดจนให้ความร่วมมือใน “โครงการทายาทเกษตรกร” ให้บุตรหลานเกษตรกร มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังสนับสนุนการนำผลงานวิจัยด้านการเกษตร สู่ภาคปฏิบัติในระดับพื้นที่ รวมทั้งมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งในด้านยุทธศาสตร์ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562

  ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 สภาเกษตรกรฯ เสิร์ฟ “ไผ่” ผูกใจเกษตรกรเหนือ – ใต้ ใช้ประโยชน์ได้ตลอดชีวิต               นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า สภาเกษตรกรฯได้จัดโครงการให้ความรู้กับเกษตรกรเรื่องไผ่ เศรษฐกิจของไผ่ที่จังหวัดภาคใต้หลายจังหวัดและมีผู้นำกลุ่มเกษตรกรได้เดินทางไปดูงานที่ภาคเหนือโดยเมื่อ 3 ปีที่แล้วเกษตรกรจากภาคใต้ได้นำกล้าไผ่ซางหม่นไปลองปลูกที่จังหวัดยะลา ปรากฏว่าไผ่เจริญเติบโตและแตกกอเร็วมากกว่าที่ภาคเหนืออาจด้วยสภาพดินและน้ำน่าจะดีกว่า เกษตรกรจึงสนใจว่าจะพัฒนาเศรษฐกิจไผ่ได้อย่างไร จึงเสนอเรื่องโมเดลการทำหัตถกรรมการทำประโยชน์จากไผ่อย่างง่ายและนำไปสู่การทำบันทึกข้อตกลงเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยแนวทางการส่งเสริมเกษตรผสมผสานผ่าน “การปลูกไผ่เศรษฐกิจ” พืชแห่งอนาคต (ปล่อยเสียง นายประพัฒน์) สภาเกษตรกรจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรจังหวัดภาคอีสาน ณ จ.บุรีรัมย์               ระหว่างวันที่ 8 – 10 ก.ค.62 นายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรจังหวัดภาคอีสานสู่การสร้างแนวทางความเข้าใจการเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถและทักษะการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ณ โรงแรมสกายวิวรีสอร์ท อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดย ว่าที่ร้อยตรี สมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ มอบนโยบายการทำงานปี 2563 […]

1 2 3 4 5 6 42