ประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐาน ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

https://nfc.or.th/wp-content/uploads/2023/11/1-ประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบ-สกช.pdf