คู่มือการจัดประชุมคณะกรรมการสภาเกษตรกรแห่งชาติ

https://nfc.or.th/wp-content/uploads/2023/04/คู่มือการจัดประชุมคณะกรรมการสภาเกษตรกรแ.pdf