งบการเงิน ปี 2565 (ยังไม่ได้รับรอง)

https://nfc.or.th/wp-content/uploads/2023/01/FS2565_A.pdf