คู่มือการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

https://nfc.or.th/wp-content/uploads/2023/11/2-คู่มือการจัดทำแผนบริหาร-สกช.pdf