ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://nfc.or.th/wp-content/uploads/2024/06/purchase-67-0027.pdf