23 ต้นแบบหลักสูตรการเรียนรู้ทางไกลของเกษตรกร

สื่อวีดีทัศน์เรื่อง : “ต้นแบบหลักสูตรการเรียนรู้ทางไกลของเกษตรด้านอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ มสธ.” วิชา : การจัดกระบวนการเรียนรู้ หมวดวิชา : กระบวนทัศน์และวิถีเกษตรอินทรีย์ สื่อวีดีทัศน์ความรู้ชุด “หลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์”

22 การวิจัยเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์บ้านจำ

สื่อวีดีทัศน์เรื่อง : “การวิจัยเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ กรณีศึกษากลุ่มผักปลอดสารพิษบ้านจำ ต.ปกยางคก จ.ลำปาง” วิชา : การจัดกระบวนการเรียนรู้ หมวดวิชา : กระบวนทัศน์และวิถีเกษตรอินทรีย์ สื่อวีดีทัศน์ความรู้ชุด “หลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์”

21 การวางแผนการผลิตและตลาดเกษตรอินทรีย์

สื่อวีดีทัศน์เรื่อง : “การวางแผนการผลิตและตลาดเกษตรอินทรีย์” วิชา : การจัดกระบวนการเรียนรู้ หมวดวิชา : กระบวนทัศน์และวิถีเกษตรอินทรีย์ สื่อวีดีทัศน์ความรู้ชุด “หลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์”

20 การวางแผนการผลิต Smart Planning

สื่อวีดีทัศน์เรื่อง : “การวางแผนการผลิต (Smart Planning)” วิชา : การจัดกระบวนการเรียนรู้ หมวดวิชา : กระบวนทัศน์และวิถีเกษตรอินทรีย์ สื่อวีดีทัศน์ความรู้ชุด “หลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์”

19 กรณีศึกษาการจัดการความรู้

สื่อวีดีทัศน์เรื่อง : “กรณีศึกษาการจัดการความรู้” วิชา : การจัดกระบวนการเรียนรู้ หมวดวิชา : กระบวนทัศน์และวิถีเกษตรอินทรีย์ สื่อวีดีทัศน์ความรู้ชุด “หลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์”

18 เกษตรกรรมธรรมชาติที่พิจิตร

สื่อวีดีทัศน์เรื่อง : “เกษตรกรรมธรรมชาติที่พิจิตร” วิชา : การจัดกระบวนการเรียนรู้ หมวดวิชา : กระบวนทัศน์และวิถีเกษตรอินทรีย์ สื่อวีดีทัศน์ความรู้ชุด “หลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์”

17 โรงเรียนชาวนา

สื่อวีดีทัศน์เรื่อง : “โรงเรียนชาวนา” วิชา : การจัดกระบวนการเรียนรู้ หมวดวิชา : กระบวนทัศน์และวิถีเกษตรอินทรีย์ สื่อวีดีทัศน์ความรู้ชุด “หลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์”

16 คนรุ่นใหม่กับวิถีชีวิตเกษตรอินทรีย์เป็นอยู่และยั่งยืน

สื่อวีดีทัศน์เรื่อง : “คนรุ่นใหม่กับวิถีชีวิตเกษตรอินทรีย์เป็นอยู่และยั่งยืน” วิชา : วิถีเกษตรอินทรีย์ หมวดวิชา : กระบวนทัศน์และวิถีเกษตรอินทรีย์ สื่อวีดีทัศน์ความรู้ชุด “หลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์”

15 ฆาตกรเงียบ

สื่อวีดีทัศน์เรื่อง : “ฆาตกรเงียบ” วิชา : วิถีเกษตรอินทรีย์ หมวดวิชา : กระบวนทัศน์และวิถีเกษตรอินทรีย์ สื่อวีดีทัศน์ความรู้ชุด “หลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์”

1 2 3 4 5 14