ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าตรวจสอบภายใน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง

http://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2022/12/Recruitment-65-035.pdf