ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการสภาและวิชาการ และผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง

https://nfc.or.th/wp-content/uploads/2021/12/Recruitment-64-0034.pdf