ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อสรรหาบุคคลแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ

https://nfc.or.th/wp-content/uploads/2021/11/Recruitment-64-0031.pdf