ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกิจการสภาและวิชาการและผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วม เรื่อง รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการสภาและวิชาการและผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วม

https://nfc.or.th/wp-content/uploads/2021/11/Recruitment-64-0032.pdf