ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มสารสนเทศ และหัวหน้ากลุ่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง

https://nfc.or.th/wp-content/uploads/2022/12/Recruitment-65-034.pdf