ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเพื่อเลื่อนพนักงานขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

https://nfc.or.th/wp-content/uploads/2022/04/Recruitment-65-013.pdf