ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง ขอยกเลิกกำหนดการขายทอดตลาดพัสดุ

https://nfc.or.th/wp-content/uploads/2021/10/ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ-เรื่อง-ขอยกเลิกกำหนดการขายทอดตลาดพัสดุ.pdf