ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง ขอเลื่อนกำหนดการขายทอดตลาดพัสดุ

https://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2021/07/purchase-64-02.pdf