ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ

https://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2021/06/purchase-64-01.pdf